Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid is een onderdeel van het organisatiebeleid en heeft direct betrekking op het personeel. Dit beleid bestaat uit maatregelen dat gericht is op arbeid en helpt om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Op deze pagina vind je alle beschikbare informatie op het gebied van personeelsbeleid, maar ook arbo, arbeidsongeschiktheid en pensioenen.

 

Hulpmiddelen personeelsbeleid

NVKL biedt leden gratis hulpmiddelen aan op het gebied van personeelszaken en personeelsbeleid. Deze formats/modellen bieden hulp bij het opstellen van arbeidscontracten, inzicht in het personeelsbestand, doen van tevredenheidsonderzoek en bij functionerings- en beoordelingsgesprekken. Je kunt de documenten onder het kopje ‘downloads’ bovenin de menubalk raadplegen.

 • Arbeidsongeschiktheid

  NV Schade is een verzekeraar opgericht door en voor werkgevers en werknemers in de Metaal en Techniek. Met deze verzekeringen worden de ingrijpende gevolgen van arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk beperkt.

  Meer informatie

 • Arbo

  Veilig en gezond werken is belangrijk. Op deze pagina vind je meer informatie over de Arbowetgeving, tools die je helpen eraan te voldoen en en het verzuimloket van ArboNed.

  Ontdek meer

 • Pensioen

  Het pensioenfonds voor Metaal en Techniek is PMT. PMT is het grootste marktpensioenfonds van Nederland. Het fonds werkt voor ruim 34.000 ondernemingen, waarin meer dan 400.000 werknemers op dit moment een pensioen opbouwen.

  Lees verder

 • Smart Working

  Onze sector is volop in beweging. Zo kampen we met een tekort aan personeel. Terwijl jaarlijks zo’n 500 medewerkers uitstromen, komen er hooguit 250 per jaar voor terug via het reguliere onderwijs en zij-instroom. De veranderingen in de arbeidsmarkt vragen om een nieuwe aanpak. Het vissen naar personeel in een steeds kleiner wordende vijver vraagt om creatieve manieren van recruiten. Daarnaast wil je natuurlijk het vers verworven personeel zo lang mogelijk binden aan de organisatie.

  Smart working kan jou helpen bij deze uitdagingen. Op deze pagina geven we komende periode diverse voorbeelden van collega’s in de sector die al via het smart working principe werken. Welke methode gebruiken zij? Welke voordelen halen zij hieruit en welke valkuilen komen zij tegen? André van den Brink trapt af.

Cao

Een cao is een Collectieve ArbeidsOvereenkomst tussen werkgevers en werknemers waarin afspraken over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, vakantie of pensioen worden vastgelegd. Ook zaken als scholing, kinderopvang en vervroegd pensioen kunnen in een cao worden geregeld. In onze branche zijn er 3 verschillende cao’s die toegepast kunnen worden:

 1. Technisch installatiebedrijf: De cao Technisch Installatiebedrijf is een van de Metaal & Techniek cao’s. Deze cao is op de meeste koeltechnische installatiebedrijven van toepassing.
 2. Technische groothandel: De cao Technische Groothandel kan van toepassing zijn voor leveranciers en groothandelaren in de koeltechniek.
 3. Metalektro: De cao Metalektro is bestemd voor de bedrijven in grootmetaal.

Download de cao Metaal & Techniek 2021-2024 Bestel cao technisch installatiebedrijf 2021-2024 (alleen voor leden)

 

Bekijk ook onze veelgestelde vragen omtrent de cao

 • Een medewerker heeft een kind gekregen. Op welk (betaald) verlof heeft hij recht met ingang van de nieuwe cao?

  Volgens artikel 61 (sub c) cao Metaal en Techniek, heeft een werknemer bij de bevalling van de partner recht op één dag verlof. In aanvulling daarop heeft de werknemer gedurende een werkweek recht op geboorteverlof (artikel 4:2 Wet Arbeid en Zorg) en gedurende vijf werkweken recht op aanvullend geboorteverlof (artikel 4:2a Wet Arbeid en Zorg). Daarnaast heeft de werknemer gedurende negen weken recht op betaald ouderschapsverlof (artikel 6:3 Wet Arbeid en Zorg) en gedurende 17 weken recht op onbetaald ouderschapsverlof (artikel 6:1 e.v. Wet Arbeid en Zorg).

 • Een medewerker is vader geworden, hoe werkt het opnemen van kraamverlof/geboorteverlof?

  De medewerker mag zelf bepalen wanneer hij de 5 dagen kraamverlof opneemt, mits dit binnen 4 weken na de geboorte is. Hij hoeft geen kraamverlof in te zetten voor dagen waarop hij niet werkt (bijv. weekend, feestdag etc).

 • Hoe worden volgens de cao de reis- en overuren vergoed?

  Het vergoeden van de overuren en reisuren conform de cao Metaal en Techniek (= ook Technisch Installatiebedrijf) verloopt via de volgende wijze:

  Overuren

  De vergoeding van overuren is geregeld in artikel 42 van de cao. Conform artikel 17 lid 5b zijn overuren, uren waarop de werknemer buiten het dienstrooster werkt, behalve als dit verschoven uren zijn. De definitie van dienstrooster kun je vinden in artikel 17 lid 4.

  Reisuren

  Betaling van reisuren is geregeld in artikel 44 van de cao. De reistijd komt alleen voor vergoeding in aanmerking voor zover de werknemer langer heeft moeten reizen dan hij normaal nodig heeft naar de plaats waarvoor de dienstbetrekking is aangegaan (de zogenaamde franchise voor woon-werkverkeer). De percentages voor reistijdvergoeding vind je in lid 4 van dit artikel.

 • Heeft een werknemer die ouderschapsverlof opneemt, recht op opbouw van adv-dagen?

  Ouderschapsverlof is onbetaald verlof. De werknemer wordt dus tijdelijk een parttimer. De cao Metaal & Techniek geeft in art. 18a lid 1 aan dat met deeltijders expliciet moet worden afgesproken of de overeengekomen arbeidsduur inclusief of exclusief adv is. Als de werknemer nog recht heeft op adv, dan is de hoeveelheid adv naar rato van het parttime percentage. Onder art. 18a lid 1 leest u in de rode aantekening rekenvoorbeelden hierbij.

 • Is er een regeling onwerkbaar weer in onze cao opgenomen?

  In de cao Metaal & Techniek is inderdaad artikel 64 opgenomen, waardoor je een uitkering wegens onwerkbaar weer bij het UWV kunt aanvragen. Deze uitkering kan pas ingaan nadat de werkgever het financieel risico heeft gedragen de eerste periode van onwerkbaar weer (wachtdagen).

  Het aantal wachtdagen van de cao is veranderd als gevolg van een wetswijziging (Wet Arbeidsmarkt in Balans). Dit zijn nu (voor alle sectoren):

  • 2 wachtdagen in geval van vorst, ijzel en sneeuw, in de periode van 1 november t/m 31 maart.
  • Geen wachtdagen in geval van wind bij KNMI code rood.
  • 19 wachtdagen bij langdurige regenval.

  Ook is in de cao bedongen dat de werkgever de WW-uitkering aanvult.

  Het UWV stelt meer voorwaarden:

  • Vanaf de eerste dag moet iedere dag voor 10.00 uur melding zijn gedaan bij het UWV.
  • Er is een urenverlies van minimaal 5 uur per week voor iedere werknemer, waarvoor een aanvraag is gedaan.
  • Er moet een direct verband zijn tussen de functie en het ontbreken van werk door extreem weer.
  • Er mag niet elders worden gewerkt of ander werk worden verricht bij de werkgever.
  • Er wordt een correcte urenadministratie bijgehouden.
  • Als de werknemer onvoldoende arbeidsverleden heeft om een beroep op WW te kunnen doen, moet de werkgever het loon doorbetalen.

  Zie voor de exacte voorwaarden de Regeling onwerkbaar weer en voor het meldingsformulier deze website van het UWV.

Wil je meer weten over personeelszaken en cao? Neem dan contact met ons op.

Coen van de Sande

Directeur NVKL

0612542358
coen@nvkl.nl

? Hulp nodig?