Arbeidsongeschiktheid en WIA / WGA-hiaat

NV Schade Metaal en Technische Bedrijfstakken, kortweg NV Schade, is een verzekeraar opgericht door en voor werkgevers en werknemers in de Metaal en Techniek. Met deze verzekeringen worden de ingrijpende gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor werknemers en werkgevers zoveel mogelijk beperkt. De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van NV Schade staan in de CAO Metaal en Techniek. NV Schade handelt binnen de kaders van de sociale partners. De sociale partners zijn als aandeelhouders de eigenaars van NV Schade.
Voor meer informatie, zie www.nvschade-mt.nl
> Uitgebreide informatie over arbeidsongeschiktheid voor werknemers
> Uitgebreide informatie over arbeidsongeschiktheid voor werkgevers

Om binnen een paar minuten op de hoogte te zijn van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die speciaal voor werknemers in de bedrijfstak Metaal en Techniek zijn geregeld door de sociale partners, klik op onderstaand link:
> Film NV Schade over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Ik ben werkgever

U bent ondernemer in de Metaal en Techniek. Gezonde werknemers zijn belangrijk voor uw bedrijf. Kan uw werknemer door ziekte of een ongeval niet meer werken, dan heeft dat grote gevolgen. Voor u en uw werknemer. Als werkgever bent u dan ook verplicht om uw werknemers een goede verzekering voor arbeidsongeschiktheid aan te bieden.

Automatisch verzekerd bij NV Schade
Als een werknemer in de Metaal en Techniek gaat werken, dan is zijn loon bij arbeidsongeschiktheid beschermd met de verzekeringen van NV Schade. De verzekeringen worden automatisch afgesloten. Ga voor meer informatie over arbeidsongeschiktheid en de verzekeringen voor uw werknemer bij NV Schade naar ‘Mijn werknemer goed verzekerd’.

Uw werkgeversrisico ook goed en voordelig verzekeren?
Raakt uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan bent u als werkgever verantwoordelijk voor de vergoeding van de wettelijke WGA-uitkering. En u kijkt samen met uw zieke werknemer hoe hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Met de WGA-basisverzekering van NV Schade kunt u deze risico’s goed en voordelig verzekeren. Lees uw voordelen en de voorwaarden van deze verzekering onder ‘WGA-basisverzekering’.

Over de wet WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
Werknemers die op of na 1 januari 2004 langer dan twee jaar ziek zijn, krijgen te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De wet WIA zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op het loon bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Het werk dat de medewerker nog wél kan doen en kan vinden bepaalt de hoogte van de WIA-uitkering. UWV voert de wet WIA uit.

Reïntegratieplicht
De wet WIA geeft aan dat de werkgever en werknemer moeten proberen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Dit is de reïntegratieplicht.

UWV-keuring bij twee jaar ziekte
Als een werknemer twee jaar ziek is, wordt hij gekeurd door UWV. De wet WIA kent vier situaties van arbeidsongeschiktheid:

Wilt u meer weten over de WIA of een WIA-uitkering aanvragen? Ga dan naar de website van UWV.

WIA-calculator van NV Schade
Wat gebeurt er met het inkomen bij arbeidsongeschiktheid? Bekijk alle situaties met de WIA-calculator. De WIA-calculator berekent ook de lage premies en de aanvullingen van de werknemersverzekeringen van NV Schade.
WGA-risico voor werkgever
De WGA-uitkering is voor de werkgever standaard bij UWV geregeld. De werkgever kan eigenrisicodrager voor de WGA worden en de WGA-risico’s voordeliger verzekeren met de WGA-basisverzekering van NV Schade.

WGA-basisverzekering

Uw WGA-risico’s goed verzekerd
Uw risico’s van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer kunt u voordelig verzekeren met de WGA-basisverzekering van NV Schade. De WGA-basisverzekering regelt voor u:

 • De vergoeding van de wettelijke WGA-uitkering.
 • Deskundige ondersteuning bij uw reïntegratieverplichting.
 • Rechtsbijstand bij geschillen over reïntegratie
 • De dekking van de WGA-basisverzekering is minimaal gelijk aan de regelingen van UWV.In de polisvoorwaarden leest u meer over de dekking van de WGA-basisverzekering. Wilt u meer weten over de wettelijke WGA-regeling gaat u dan naar ‘Over wet WIA’.

Uw premievoordelen
Een lage premie van 0,24% van uw totale loonsom (2011).
De premie is min. 10% lager dan de premie van UWV. In 2011 is de premie zelfs 60% lager
Géén individuele premieverhoging bij schade zoals bij UWV.
U kunt de helft van de premie inhouden op het nettoloon van uw werknemer.

Voorbeeld premieberekening
Stel uw totale loonsom is € 180.000 per jaar. Dan is uw jaarpremie voor de WGA-basisverzekering € 432. Hiervan mag u de helft inhouden op het nettoloon van uw werknemer. U heeft uw WGA-risico’s gedekt voor slechts € 216 per jaar.

Wat zijn de voorwaarden voor het afsluiten van de WGA-basisverzekering?

 • u bent eigenrisicodrager voor de WGA én
 • u bent een kleine werkgever. Uw SV-loonsom in 2009 is lager dan € 747.500 én
 • u heeft geen (ex)werknemers in dienst (gehad) die sinds 1 januari 2006 in de WGA zijn gekomen én
 • u heeft zes weken vóór de ingang van de verzekering geen werknemers in dienst die ziek zijn geworden en nog ziek zijn.

Voor welke periode sluit ik de WGA-basisverzekering af?
De contractsperiode van de WGA-basisverzekering is drie jaar. De verzekering wordt automatisch verlengd. Wilt u opzeggen? Stuurt u dan twee maanden vóór ingang van een nieuwe contractperiode een aangetekende brief naar NV Schade.

Eigenrisicodrager voor de WGA
Voor de risico’s van een gedeeltelijk arbeidsongeschikt werknemer bent u standaard verzekerd bij UWV. Sluit u een verzekering af voor deze risico’s, dan wordt u eigenrisicodrager voor de WGA. Kijk voor uitgebreide informatie over het eigenrisicodragerschap bij ‘Eigenrisicodrager voor de WGA’.

Afsluiten verzekering
Wilt u de voordelige WGA-basisverzekering afsluiten? Kijkt u bij ‘Afsluiten verzekering’ hoe u dit regelt.

Aanvragen uitkering
Heeft u de WGA-basisverzekering gesloten en heeft UWV aan uw werknemer een wettelijke WGA-uitkering toegekend? Dient u dan een claim in bij NV Schade. Bij ‘Aanvragen uitkering’ leest u hoe u de claim indient en praktische informatie over de dekking.

Ik ben werknemer

U werkt in de Metaal en Techniek. In deze bedrijfstak wordt veel lichamelijke inspanning geleverd. In goede gezondheid werken is belangrijk en vaak ook vanzelfsprekend. Maar wat gebeurt er als u door ziekte of een ongeval niet meer kan werken?

Uw inkomen bij arbeidongeschiktheid goed geregeld
In de CAO Metaal en Techniek staan afspraken over de betaling van uw loon tijdens de eerste twee ziektejaren. Bent u langer dan twee jaar ziek? Dan wordt uw inkomen aangevuld vanuit de werknemersverzekeringen van NV Schade. Als u gaat werken in de Metaal en Techniek bent u hiervoor automatisch verzekerd. De verzekeringen hebben een zeer lage premie en een ruime dekking. Goed geregeld dus.

Ik ben 0% tot 35% arbeidsongeschikt
Bent u 0% tot 35% arbeidsongeschikt verklaard, dan heeft u géén recht op een wettelijke WIA-uitkering van UWV. Bij voorkeur blijft u werken bij uw huidige werkgever. Samen zoekt u naar de mogelijkheden voor een aangepaste functie of werkplek. Kijkt u voor meer informatie over de uitkeringen vanuit de wet WIA bij ‘Over de wet WIA’.

WIA-bodemverzekering: aanvulling tot uw oude loon
De WIA-bodemverzekering biedt uitkomst om uw loon aan te vullen als u 15% tot 35% arbeidsongeschikt bent verklaard. Werknemers in de Metaal en Techniek zijn automatisch verzekerd, tenzij u aangeeft hiervan geen gebruik te willen maken. De WIA-bodemverzekering is vastgelegd in de Collectieve arbeidsovereenkomst Aanvullend Invaliditeitspensioen Metaal en Techniek (CAO AvIM).

Wat doet de WIA-bodemverzekering voor u?

Maximale inkomensbescherming: de uitkering vult uw inkomen in veel gevallen aan tot 100% van het oude loon.
De uitkering start twee jaar na de eerste ziektedag.
De verzekering keert maximaal 7,5 jaar uit. Dit is een lange looptijd ten opzichte van vergelijkbare WIA-verzekeringen.
U ontvangt ook een uitkering als u buiten de Metaal en Techniek werk vindt. Ligt uw eerste ziektedag vóór 1 januari 2007? Dan moet u wel werkzaam zijn binnen de bedrijfstak.

Zeer lage premie
De WIA-bodemverzekering heeft in 2011 een zeer gunstige premie van 0,13% van uw (gemaximeerde) loon. En uw werkgever betaalt de helft van de premie. Hij houdt de premie in op uw bruto loon, waardoor u netto nog minder betaalt.

Wanneer ontvang ik een WIA-bodemuitkering?

 • u bent verzekerd op uw eerste ziektedag én
 • u bent tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt én
 • u blijft werkzaam binnen of buiten de Metaal en Techniek. Ligt uw eerste ziektedag vóór 1 januari 2007? Dan moet u wel werkzaam zijn binnen de bedrijfstak.

Hoe hoog is de WIA-bodemuitkering?
De WIA-bodemuitkering is uw arbeidsongeschiktheidspercentage vermenigvuldigd met uw loon vóór arbeidsongeschiktheid. Bekijkt u het voorbeeld van Marjan. Is uw loon vóór arbeidsongeschiktheid meer dan het maximum SV-jaarloon, dan houden wij dit bedrag als maximum loon aan.

Is de WIA-bodemverzekering voor iedereen?
U bent automatisch verzekerd bij NV Schade als u gaat werken in de bedrijfstak Metaal en Techniek. U bent niet verzekerd als u:

Zich binnen drie maanden na indiensttreding schriftelijk afmeldt bij NV Schade.
Al ziek of arbeidsongeschikt bent op het moment dat u in de Metaal en Techniek gaat werken. Hier gelden uitzonderingen. Vraag uw werkgever contact op te nemen met het brancheloket.
Niet in loondienst bent, maar bijvoorbeeld een stagiair.
63 jaar of ouder bent. Het afsluiten van de WIA-bodemverzekering heeft dan geen zin, omdat u bij ziekte vanwege uw leeftijd niet meer met de wet WIA te maken krijgt. Tot uw AOW-leeftijd vult uw werkgever uw loon aan.
Directeur-grootaandeelhouder (dga) of directeur-bestuurder bent en niet verplicht verzekerd bent voor de wettelijke WIA.
een WAO-uitkering ontvangt.
Ik ben 35% tot 100% arbeidsongeschikt

Bent u 35% tot 100% arbeidsongeschikt verklaard, dan heeft u recht op een wettelijke WIA-uitkering van UWV. Kijkt u voor meer informatie over de uitkeringen door de wet WIA bij ‘Over de wet WIA’.

WGA-hiaatverzekering: aanvulling tot minimaal 70% van uw oude loon
De WGA-hiaatverzekering biedt uitkomst om uw inkomen aan te vullen als u 35% tot 80% arbeidsongeschikt bent verklaard. Werknemers in de Metaal en Techniek zijn automatisch verzekerd, tenzij u aangeeft hiervan geen gebruik te willen maken. De WGA-hiaatverzekering is vastgelegd in de Collectieve arbeidsovereenkomst Aanvullend Invaliditeitspensioen Metaal en Techniek  (CAO AvIM).

Wat doet de WGA-hiaatverzekering voor u?
Eerste ziektedag op of na 1-1-2007

De uitkering vult uw WGA-uitkering en eventuele loon aan tot minimaal 70% van uw oude loon. Het oude loon is maximaal het SV-loon.
De uitkering start na de loongerelateerde periode.
De verzekering keert uit tot 65 jaar.
U ontvangt ook een uitkering als u buiten de Metaal en Techniek werk vindt of werkloos raakt
Eerste ziektedag vóór 1 januari 2007

Zeer lage premie
De WGA-hiaatverzekering heeft in 2011 een zeer gunstige premie van 0,13% van uw (gemaximeerde) loon. En uw werkgever betaalt de helft van de premie. Hij houdt de premie in op uw bruto loon, waardoor u minder belasting betaalt.

Wanneer ontvang ik een WGA-hiaatuitkering?
UWV heeft u tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt verklaard én
u heeft de WGA-hiaatverzekering niet opgezegd.
Hoe hoog is de WGA-hiaatuitkering?

De WGA-hiaatuitkering vult uw inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid aan tot minimaal 70% van uw loon voor arbeidsongeschiktheid. De wettelijke WGA-uitkering van UWV wordt hierop in mindering gebracht. Bekijkt u het voorbeeld van Ronald.
Is uw loon vóór arbeidsongeschiktheid meer dan het maximum SV-loon, dan houden wij dit bedrag als maximum loon aan. U kunt zich elders aanvullend verzekeren als u meer verdient dan het maximum SV-loon. Informeert u dan naar de mogelijkheden bij Klanteninformatie.

Is de WGA-hiaatverzekering voor iedereen?
U bent automatisch verzekerd bij NV Schade als u gaat werken in de bedrijfstak Metaal en Techniek. U bent niet verzekerd als:

 • U zich binnen drie maanden na indiensttreding schriftelijk afmeldt bij NV Schade.
 • U al ziek of arbeidsongeschikt bent op het moment dat u in de Metaal en Techniek gaat werken. Hier gelden uitzonderingen. Vraag uw werkgever contact op te nemen met het brancheloket.
 • U niet in loondienst bent, maar bijvoorbeeld een stagiair.
 • U 63 jaar of ouder bent. Het afsluiten van de WGA-hiaatverzekering heeft dan geen zin, omdat u bij ziekte vanwege uw leeftijd niet meer met de wet WIA te maken krijgt. Tot uw AOW-leeftijd vult uw werkgever uw loon aan.
 • Directeur-grootaandeelhouder (dga) of directeur-bestuurder bent en niet verplicht verzekerd bent voor de wettelijke WIA.
 • U een WAO-uitkering ontvangt.