Hoe werkt het vmbo?

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) in Nederland kent vier richtingen, namelijk de basisberoepsgerichte leerweg (BB), de kaderberoepsgerichte leerweg (KB), de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL). Alle richtingen kennen twee basisjaren in de onderbouw. Een leerling kiest aan het einde van het tweede leerjaar uit een van de 10 beschikbare beroepsgerichte profielen, waar hij/zij zich in leerjaar 3 en 4 gaat verdiepen.

Een van deze profielen is Produceren, Installeren en Energie (PIE). Dit profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel:

 

PIE: Produceren, Installeren en Energie

Het vmbo wordt in het vierde leerjaar afgesloten met examens voor de algemene vakken en voor het beroepsgerichte profielvak. De keuzevakken worden na het volgen hiervan afgesloten met een examen, waarbij de resultaten worden vermeld op een eindlijst.

 • Het gemeenschappelijke deel

  Het gemeenschappelijke deel bevat vakken die in alle profielen voorkomen, zoals Nederlands.

 • Het profieldeel

  Het profieldeel bestaat uit de vakken wiskunde, nask1 (natuur- en scheikunde) en theorie en praktijk rondom het beroepsgerichte profielvak. De leerlingen werken hierbij vier modules af: ontwerpen en maken, bewerken en verbinden van materialen, besturen en automatiseren en sluiten het profieldeel af met de module installeren en monteren.

 • Het vrije deel

  In het vrije deel zijn voor PIE 17 keuzevakken beschikbaar, waarvan de vakken koudetechniek en klimaattechnologie onze branche raken. Afhankelijk van welke keuzevakken de school aanbiedt, maakt de leerling een keuze. BB- en KB-leerlingen kiezen uit vier en GL-leerlingen uit twee beroepsgerichte keuzevakken. GL-leerlingen volgen daarnaast een aantal algemeen vormende vakken.

Wat gebeurt er nu al op het gebied van koudetechniek?

Voor deze keuzevakken koude- en klimaattechniek heeft NVKL een complete lesmethode ontwikkeld. Mede daardoor heeft koude- en klimaattechniek een vaste plek gekregen of gaat die krijgen op inmiddels bijna 50 vmbo-scholen in Nederland.

We hopen dat leerlingen die op het vmbo kennis hebben gemaakt met koudetechniek voor een vervolgopleiding op het mbo in de koudetechniek kiezen. De lesmethode laat vmbo-leerlingen kennismaken met ons mooie vak. Door hier actief mee bezig te zijn, verwachten we een grotere doelgroep te bereiken dan voorheen.

Mogelijkheden subsidies en samenwerkingen

Via NVKL kan een school subsidie van Wij Techniek aanvragen om de benodigde gereedschappen en materialen te kunnen aanschaffen. Deze aanschaf is noodzakelijk, aangezien in de koudetechniek wordt gewerkt met specifieke leidingen en aansluitingen. Daarnaast hebben vmbo-scholen aangegeven graag met bedrijven in de koude- en klimaattechniek in de regio te willen samenwerken bij het aanbieden van deze keuzevakken. Bijvoorbeeld in de vorm van snuffelstages, gastlessen, het beschikbaar stellen van materiaal en het uitwisselen van kennis. Wil je weten of er een vmbo-school in jouw regio onze keuzevakken aanbiedt, of wil je graag met een vmbo-school in de regio samenwerken op dit gebied? Neem dan contact op met Brenda Witzier, projectmanager onderwijs NVKL via brenda@nvkl.nl.

Lesmateriaal bestellen

Lesmateriaal voor het vmbo keuzevak is, in opdracht van NVKL en met financiële ondersteuning door O&O fonds Wij Techniek, gemaakt door Aeres Tech Productions, onze leermiddelenleverancier. Met een werkgroep, aangestuurd door NVKL, is de inhoud samengesteld. Het lesmateriaal is zowel in boekvorm als in e-learning (licentie per leerling) verkrijgbaar. Neem voor de e-learning licentie contact op met l.meijboom@aeres.nl

De complete lesmethode die aan de scholen wordt aangeboden, bestaat uit:

 • Lesmateriaal in boekvorm of e-learning, voorzien van animaties en filmpjes over de werking van een koudesysteem, met vijf praktijkopdrachten voor de leerlingen
 • Toetsvragen / examen
 • Training voor docenten
 • Docentenhandleiding
 • Een lijst met aan te schaffen materialen en gereedschappen
 • Beroepenfilmpjes ter informatie voor de leerlingen
 • Informatieflyers over koeltechniek voor directie, leerlingen, ouders/decanen
 • Bij afsluiten van het keuzevak met een positief resultaat ontvangt de leerling een NVKL-certificaat

Het boek bestaat uit diverse onderdelen:

 • Introductie koudetechniek
 • Koudemiddelen
 • Het koudeproces
 • De compressor
 • De verdamper
 • De condensor
 • Het expansieorgaan
 • Koelleidingen
 • Toepassingen in de klimaattechniek
 • Toepassingen in de koudetechniek
 • Vijf Praktijkopdrachten

In het lesboek staan verschillende QR-codes die naar filmpjes verwijzen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen. Lesmateriaal kan op naam van de leerling via onderstaande button worden besteld.

Bestel hier het lesmateriaal

? Hulp nodig?