Disclaimer

Op deze site van de NVKLzijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. De NVKL heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. De NVKL staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De NVKL aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. De NVKL wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De NVKL garandeert evenmin dat de NVKL-sites foutloos of ononderbroken functioneren.

Op de NVKL-sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door de NVKL niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De NVKL wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

De NVKL, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de NVKL-site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de NVKL-site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de NVKL, de inhoud van de NVKL-site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van de NVKL.

Op de NVKL-site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© Copyright 2002-2003 NVKL