9 juli 2021 1 min

NVKL is op structurele basis in gesprek met de overheid over de handhaving van wet- en regelgeving. De afgelopen periode is er overleg geweest met Inspectie SZW en Regionale uitvoeringsdiensten over ammoniakinstallaties, NVWA over CE-markeringen en Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T). IL&T is handhaver voor onder meer de verplichte F-gassencertificering. Meldingen van niet-gecertificeerde bedrijven kunnen gedaan worden via de website van IL&T, onder dossier luchtkwaliteit en emissies. Meldingen hierover die bij NVKL binnenkomen zetten wij ook altijd door naar IL&T, die vervolgens een controle uitvoeren. Op dezelfde pagina kan ook melding voor illegale handel koudemiddelen gedaan worden en melding groot lekverlies stationaire koelinstallatie.
Melding Lekverlies
Melding lekverlies vloeit voort uit Artikel 17.1 ‘Wet milieubeheer’ dat stelt dat als binnen een inrichting een ongewoon voorval voordoet -waardoor nadelige gevolgen voor het milieu dreigen te ontstaan-  de drijver van de inrichting (gebruikers) onmiddellijk maatregelen treft die redelijkerwijs kunnen worden verlangd om herhaling of gevolgen te voorkomen.
Verplicht melden
Volgens Artikel 17.2 moet de drijver van de inrichting het ongewoon voorval zo spoedig mogelijk melden aan het bevoegd gezag  (Omgevingsdienst, Regionale Uitvoeringsdienst of Gemeente). Het bevoegd gezag meldt het voorval vervolgens bij IL&T. De verplichting van de melding ligt bij de gebruiker. Met het infoblad koudemiddellekkage kunt u uw opdrachtgever informeren over zijn verplichtingen. Deze is  hier te downloaden.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?