28 juni 2019 3 min

Op 5 maart 2019 zijn in de Staatscourant de geactualiseerde Maatregelenlijsten energiebesparing gepubliceerd. Er staan nieuwe maatregelen op de lijsten en achterhaalde technieken zijn verwijderd. De erkende maatregelenlijsten komen voort uit de Energiebesparingsplicht, zoals benoemd in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Informatieplicht energiebesparing
De Energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen. Dit is al jaren het geval, maar er geldt nu ook een informatieplicht energiebesparing voor deze bedrijven en instellingen. Dit betekent dat zij voor 1 juli 2019 hun genomen energiebesparende maatregelen moeten doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het is mogelijk dat bedrijven met een of meerdere koelinstallaties hierover vragen gaan stellen aan u. Daarom ontwikkelt de NVKL hierover een informatieblad voor u dat kan worden gebruikt in de communicatie richting de klant. Dit blad is naar verwachting in augustus klaar en wordt dan, na aankondiging in de nieuwsbrief, gepubliceerd op de website. Tot die tijd kunt u met vragen terecht bij de helpdesk, via techniek@nvkl.nl of bij RVO via 088 042 42 42 (op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur). De Maatregelenlijsten zijn te downloaden via: Infomil 

Erkende maatregelen
Het is goed om te beseffen dat de overheid via de erkende Maatregelen en de voorgestelde technieken slechts een handreiking wil doen om te voldoen aan de Energieplicht. Wanneer men met andere maatregelen of technieken eenzelfde resultaat kan bereiken dan is dit ook toegestaan. Ondernemers die alle geldende erkende maatregelen toepassen, voldoen automatisch aan de Energiebesparingsplicht. Voor ondernemers die de erkende maatregelenlijst niet gebruiken, blijft de verplichting van kracht. Dit kan met een energiebesparingsadvies op maat door een adviseur. De toezichthouder controleert vervolgens of daarmee aan de energiebesparingsplicht is voldaan, c.q. of de alternatieve maatregel een minstens even grote energiebesparing bereikt. Bovendien gelden er vaak economische randvoorwaarden per Maatregel. Zo dient bijvoorbeeld de bedrijfstijd van een koelinstallatie minimaal 3.600 vollasturen per jaar te bedragen alvorens men wordt geadviseerd om een elektronisch expansieventiel bij de verdamper toe te passen. Daar komt nog bij dat bepaalde maatregelen alleen rendabel zijn als de maatregel op een natuurlijk moment wordt getroffen.

Nieuwe maatregelen
Zoals gezegd, bevatten de Maatregelenlijsten sinds dit jaar een aantal nieuwe maatregelen. Een maatregel waarover ophef binnen onze branche is ontstaan is deze: ‘Energiezuinige condensor- en/of verdamperventilator toepassen voor koelinstallaties van koel- en/of vriescellen’. Daarnaast zet men ook vraagtekens bij de maatregel ‘Energiezuinige expansieventiel bij verdamper toepassen’, die voorstelt om alleen nog elektronische expansieventielen toe te passen. De NVKL is van mening dat het op een natuurlijk moment toepassen van elektronische expansieventielen een haalbare optie is. Dit in tegenstelling tot de voorgestelde technieken met betrekking tot de energiezuinigheid van de ventilatoren.

Voorgestelde en maximale vermogens
Er worden maximale ventilatorvermogens voorgesteld van 30 W (verdamper: koelen), 40 W (verdamper: vriezen) 20 W (condensor: koelen/vriezen) per kWthermisch. De NVKL meent dat toepassingen waarbij producten snel moeten worden terug gekoeld, ingevroren of ontdooid, veel luchtverplaatsing vereisen, waardoor de voorgestelde grens van 30 W (koelen) of 40 W (vriezen) soms wel 5-voudig wordt overschreden. Ook als uitdrogen van producten vermeden moet worden kan dit bereikt worden door een groot luchtdebiet en een klein temperatuurverschil over de luchtkoeler, met als gevolg overschrijding van de voorgestelde waarden. Toepassing kan overschrijding van de waarden vereisen, omdat anders de kwaliteit of voedselveiligheid niet gewaarborgd kan worden. Bij het bewaren van producten is de waarde praktisch goed toepasbaar. Ook voor de luchtgekoelde condensing-units geldt de eis van een ontwerptemperatuursverschil van 10K én een maximaal vermogen van de ventilator van 20W/kW. Condensing-units die hieraan voldoen zijn niet of nauwelijks verkrijgbaar.

Projectgroep TVM
De NVKL heeft projectgroep Techniek Veiligheid en Milieu de opdracht gegeven om met RVO hierover in contact te treden. De omschreven zienswijze is dan ook met RVO gedeeld en men wacht op hun reactie. Ondanks dat er aan de desbetreffende maatregel op een andere manier mag worden voldaan dan voorgesteld in de Maatregelenlijsten, heeft men het doel om deze aangepast te krijgen tot een realistische optie.

 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?