11 mei 2023 2 min

Eindtermen B3

Op grond van de inzichten die zijn opgedaan met de ontwikkeling van de examens voor B3, is een nieuwe versie van de eind- en toetstermen voor het werken met Brandbare Koudemiddelen vastgesteld (versie 2.14).

Ten opzichte van versie 2.13:

  • Is er voor B3 een nieuwe eind- en toetsterm 5.16 toegevoegd met betrekking tot het beoordelen van de werkplek / locatie van de installatie op veiligheid”;
  • Is er een kleine wijziging aangebracht in de eindterm 7.3.3 (tussen haakjes is achter “logboek” ingevoegd “indien aanwezig”. Omdat dit bij B3 niet aanwezig is, wordt deze eindterm bij B3 dus niet getoetst;
  • Is, omdat er tijdens het examen gebruik gemaakt wordt van een mobiele ventilator voor het ventileren van de werkplek, bij eind- en toetsterm 5.7 “of mobiele ventilator” toegevoegd;
  • Is, in samenhang met de laatstgenoemde aanpassing, specifiek voor B3 een nieuwe eind- en toetsterm 5.7.5 opgenomen, gericht op het kunnen testen en beoordelen op geschiktheid van de mobiele ventilator (geldt alleen voor B3).

In verband met een kleine correctie in de puntentelling, is ook de toetsmatrijs voor het praktijkexamen (PE ACB v0.28) aangepast. De aangepaste eind- en toetstermen en toetsmatrijs zijn beschikbaar via de website van NKK.

Scope B3

In het licht van de keuze voor het gebruik van monoblocks warmtepompen in het praktijkexamen B3 én het feit dat op de markt beschikbare monoblocks vaak meer dan 1 kilo koudemiddel bevatten, heeft de examencommissie besloten de scope voor B3 van het “Werken met Brandbare Koudemiddelen in installaties met een koudemiddelinhoud van maximaal 1000 gram (1 kg)” te wijzigen in het “Werken met Brandbare Koudemiddelen in installaties met een koudemiddelinhoud van maximaal 1000 gram (1 kg); maximaal 3000 gram (3 kg) mits het een hermetisch gesloten installatie betreft die volledig buiten is opgesteld”.

De vastgestelde eind- en toetstermen voor B3 (zie besluit 280323-01, ETT Brandbaar inclusief B3 v2.14 met B3) blijven ongewijzigd en de basis vormen voor zowel het theorie- als het praktijkexamen voor B3. De examencommissie ziet er, als onderdeel van haar taken en verantwoordelijkheid, expliciet op toe dat deze scopewijziging opnieuw wordt beoordeeld tijdens de periodieke evaluatie en eventuele herziening van de eind- en toetstermen voor B3.

Vaststellen theorievragen B3

De examencommissie heeft de meerkeuze en open vragen voor het theorie-examen voor B3 vastgesteld.

Ontwikkeling praktijkexamen B3

Er wordt door STEK hard gewerkt aan de ontwikkeling van de praktijkexamens voor B3. Het streven is erop gericht dat de examencommissie deze op 15 mei a.s. kan vaststellen, en dat STEK vlak daarna kan starten met het examineren voor B3.

Vrijstellingen voor algemene en niet specifieke vaardigheden

De examencommissie heeft besloten vrijstelling te verlenen voor de ‘algemene en niet specifieke vaardigheden’ tijdens de ACB-examens A1, C1, C2, B1 en B2 wanneer de kandidaat aantoonbaar beschikt over een:

  • F-gassen categorie 1 certificaat, of
  • een ACB-certificaat A1, C1, C2, B1 of B2, of
  • een ACK-certificaat.

Voor de STEK -examens betekent dit dat opdracht 5 in de ACB- examens, wanneer sprake is van een vrijstelling, komt te vervallen.

Verplicht examen doen in 2023 op het moment dat ACK in 2023 verloopt

De examencommissie heeft besloten dat degenen waarvan het ACK-certificaat in 2023 verloopt, ook in 2023 opnieuw examen moeten doen voor het werken met natuurlijke koudemiddelen. Het nieuw behaalde bewijs van vakbekwaamheid, het VVAKK (vakmanschapsbewijs veilig werken met koudemiddelen), blijft net zoals het vroegere ACK-certificaat 5 jaar geldig. Dit bewijs wordt geregistreerd bij het Centraal Register Techniek.

De opleiders zijn begin mei over deze wijzigingen geïnformeerd.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?