14 april 2022 2 min

Nieuwe langlopende cao voor het installatiebedrijf: zowel voor jong als oud!
Na stevige discussies, die lange tijd hebben geduurd, hebben werkgevers en vakbonden vannacht een onderhandelaarsresultaat bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek, waaronder die voor de technische installatiebranche. Om technische vakmensen voor de sector te behouden en de aantrekkelijkheid voor jonge medewerkers te vergroten, is gekozen voor een verbetering van de lonen en een extra verhoging voor de jeugdlonen. Ook is een regeling voor zware beroepen afgesproken, waarmee ouderen met een zwaar beroep eerder met pensioen kunnen gaan.

Positieve punten
NVKL is tevreden met het resultaat en ziet de volgende positieve punten:

Een cao met een lange looptijd van 30 maanden die rust en duidelijkheid oplevert.
Een marktconforme loonsverhoging ten opzichte van andere sectoren.
De nominale verhoging van € 42,50 en de loonsverhoging tot 5% maken de sector extra aantrekkelijk voor jongeren. Een werkgroep gaat nieuwe jeugdschalen opstellen.
Een mogelijkheid voor individuele bedrijven die in de problemen komen om gebruik te maken van de dispensatie clausule.
Een regeling voor medewerkers in zware beroepen om eerder te stoppen met werken.
Financiering van de zware-beroepenregeling via fondsvorming. Zo worden bedrijven waarvan veel werknemers voor de regeling in aanmerking komen niet extra geraakt.
De aanvangsleeftijd voor seniorendagen gaat omhoog naar 55 jaar.
Geen verdere uitbreiding van rechten behorend bij het Generatiepact, dus zoals afgelopen cao gold alleen voor 80-90-100 vanaf 60 jaar. Behoud van de subsidie bij het tegelijkertijd in dienstnemen van een nieuwe medewerker.
Voorzetting reiïntegratie subsidies Vakraad.
De heffing voor Wij Techniek bedraagt 0,85% per 1 april 2022 en is afgesproken tot en met september 2024. Er zal dus geen naheffing voor het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden.

Verkort overzicht van alle afspraken
Looptijd en loonstijgingen
De nieuwe cao heeft een lange looptijd van 30 maanden tot 1 april 2024 en geeft daarmee rust en duidelijkheid. De lonen stijgen gefaseerd:

Datum
Bedrag of percentage

Per 1 juli 2022
€ 42,50 + eenmalige uitkering van € 382,50

Per 1 september 2022
2,75%

Per 1 maart 2023
3,25%

Per 1 januari 2024
0,6%

Nieuw is verder dat bedrijven die vanwege onvoorziene omstandigheden (zoals de Oekraïne-crisis) in heel slechte economische omstandigheden verkeren, een beroep kunnen doen op een dispensatieregeling.

Sector aantrekkelijker maken voor jongeren
Door het toenemend belang van techniek in onze samenleving en de energietransitie zijn er veel technici en geschoolde vakmensen nodig. Daarom hebben werkgevers en vakbonden afspraken gemaakt om de sector aantrekkelijker te maken voor jongeren. Zo krijgen jongeren per 1 januari 2023 een extra loonsverhoging tot 5% (dus gerekend vanaf 1 juli 2022). Ook zal een werkgroep gaan kijken naar een nieuw systeem van jeugdschalen, dit in verband met wijzigingen in het minimumloon.
Zware-beroepenregeling/ouderenbeleid
De cao-partijen hebben voor oudere medewerkers afspraken gemaakt over een zware-beroepenregeling. Hieraan kan worden deelgenomen door werknemers met een maandloon tot € 3.750 (op voltijd basis), of als er in consignatiedienst of ploegen wordt gewerkt. Zij kunnen maximaal 3 jaar voor de AOW-datum stoppen met werken en krijgen een uitkering van maximaal € 1.874 per maand (niveau 2022). Daarvoor komt een collectief fonds. Financiering daarvan vindt plaats via een heffing van 0,25% van de loonsom.

De ingangsdatum van de seniorendagen voor oudere werknemers gaat omhoog naar 55 jaar. Deze dagen vervallen niet, maar worden verschoven naar 56 en 57 jaar. Verder blijven de regels van het Generatiepact (GP) gelden. Dat houdt in dat het recht van de variant 80% werken -90% salaris -100% pensioenopbouw wordt voortgezet en de overige varianten alleen op vrijwillige basis afgesproken kunnen worden. De subsidie voor het aannemen van een nieuwe medewerker bij het verlenen van een GP blijft ook gehandhaafd.

Download onderhandelingsresultaat 2021-2024

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?