16 maart 2022 2 min

Herziening F-gassen verordening
De NVKL heeft in eerdere nieuwsbrieven al aandacht besteed aan de komende herziening van de F-gassenverordening. Een aantal dagen geleden is er een eerste conceptvoorstel van de Europese Commissie uitgelekt. Hierin wordt onder meer gesproken over het invoeren van verplichte certificering voor het werken met CO2 en koolwaterstoffen en een snellere terugfasering van F-gassenquota. Daarnaast wordt gesproken over een aanscherping van verboden op het nieuw op de markt brengen van apparatuur die F-gassen bevatten.
Belangrijkste punten gelekt concept
Het definitieve herzieningsvoorstel van de Europese Commissie wordt dit voorjaar verwacht, daarna wordt erover onderhandeld en besloten door de Europese lidstaten en het Europees Parlement. Het is onbekend wat de exacte status is van dit concept, maar het geeft een beeld van waar de Europese Commissie op koerst om invulling te geven aan de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te verlagen met 55% t.o.v. 1990.

De belangrijkste punten op een rij:

Certificering ook voor “alternatieve” koudemiddelen: de verplichte bedrijfs- en persoonscertificeringen voor F-gassen blijven bestaan. Daarnaast komt er ook een verplichting tot certificering voor koudemiddelen die als alternatief voor F-gassen worden gezien. Het ligt voor de hand dat hiermee koolwaterstoffen (zoals R290), CO2 en mogelijk ammoniak worden bedoeld. Dit is een punt dat door de NVKL en de Europese koepelvereniging AREA bij de Europese Commissie is aangedragen. Dit omdat het voor de koudemiddelentransitie belangrijk is dat niet alleen in Nederland, maar in alle Europese lidstaten aandacht wordt besteed aan veiligheid. Zeker wanneer mensen werken met brandbare, giftige of mogelijke verstikkende koudemiddelen. We zijn erg tevreden dat dit punt door de Commissie is opgenomen.

Snellere terugfasering quota F-gassen: Volgens het gelekte concept wordt het quotum (in tonnen CO2-equivalent, 2015 is 100%) sneller verlaagd dan in de huidige verordening is opgenomen. Van 2024-26 wordt het 23.6% in plaats van 31%, van 2027-29 wordt het 10% in plaats van 24% en van 2030-32 gaat het naar 5.17% in plaats van 21%. Daarna neemt het verder af tot 2.38% in 2048.

Een paar nieuwe verboden t.a.v. op de markt brengen:

1 jan 2025: Split unit airco’s

Tot 12 kW: geen koudemiddel met GWP > 150 (behalve als GWP > 150 nodig is vanwege veiligheid)
Boven de 12 kW: geen koudemiddel met GWP > 750

1 jan 2024: Geen niet-hervulbare gasflessen voor F-gassen, behalve voor laboratoriumgebruik.
1 jan 2024: Vriezers en koelkasten voor commercieel gebruik: geen koudemiddel met GWP > 150.
1 jan 2025: Hermetisch gesloten koelapparatuur die F-gassen bevat: geen koudemiddel met GWP > 150.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?