20 augustus 2021 2 min

Net voor de zomervakantie is de jaarlijkse update van de Techniekpactmonitor gepubliceerd. Dit betekent een update van de cijfers over techniek. Hoe staat het ervoor met keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt?
In het kort zien we de volgende trends:
Na een periode van groei en stabilisering is de instroom in technische profielen en studies licht gedaald. In het vmbo (bb/kb/gl) is het aandeel leerlingen dat kiest voor een technisch profiel wel iets toegenomen van 19% naar 20% tussen 2019/20 en 2020/21.

Op vmbo-TL is het aandeel bètatechnisch gediplomeerden het laatste jaar gedaald van 40% naar 38%. Bij havo/vwo is het aandeel leerlingen dat kiest voor een Natuur & Techniek-profiel gedaald van 48% naar 47%.

Op het mbo is sprake van een gelijk aandeel instromende studenten in technische opleidingen van 28% in zowel 2019/20 als in 2020/21. In het hoger onderwijs is een licht dalende trend zichtbaar: in het laatste jaar is het aandeel studenten dat kiest voor een bètatechnische opleiding 27% ten opzichte van voorgaand jaar met 28%.

Op de arbeidsmarkt is de laatste jaren een flinke groei geweest van het aantal personen met een technisch beroep. Dit hangt samen met een uitbreidende arbeidsmarktvraag en daarnaast een toename in technisch gediplomeerden in die periode. Tussen 2013 en 2020 is het aantal personen met een technisch beroep met 13% toegenomen. In aantallen zijn er sinds 2013 178.000 personen met een technisch beroep bijgekomen, waardoor het totaalaantal uitkomt op 1.573.000 personen in 2020. Tijdens de uitbraak van het coronavirus is de trend op de arbeidsmarkt in 2020 anders dan de voorgaande jaren. Het totaal aantal werkenden (werkzame beroepsbevolking) was in 2020 iets lager dan 2019. Dit is ook het geval voor het aantal personen met een technisch beroep. In 2020 was dat 1.573.000, tegenover 1.582.000 in 2019. Dit gaat mogelijk om een tijdelijk effect.

Het aantal vrouwen met een technisch beroep is echter wel toegenomen in 2020. Hierdoor is het aandeel vrouwen met een technisch beroep weer iets gestegen en wordt nu 14% van de technische beroepen uitgeoefend door een vrouw. Cijfers kunt u vinden op de website van Techniekpact.

(bron: techniekpact)

Uiteraard blijft NVKL zich hard maken voor zoveel mogelijk mogelijkheden op het vmbo om een keuzevak koudetechniek te kunnen kiezen, mogelijkheden om op het mbo een keuzedeel koudetechniek te kiezen, en ondersteunen wij de scholen die de mbo opleiding koudetechniek aanbieden. Uit het lopende onderzoek door KBA Nijmegen verwachten wij af te kunnen leiden wat de personeels- en instroombehoefte tm 2030 in de koude- en klimaattechniek is, waarop wij onze activiteiten voor de komende jaren kunnen afstemmen.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?