28 mei 2021 2 min

NVKL wordt regelmatig gevraagd naar cijfers. Cijfers over instroom in de koudetechniek, maar ook over de behoefte aan nieuwe (geschoolde) medewerkers. Behalve de aantallen onderwijsinschrijvingen in relevante mbo-opleidingen is er weinig informatie bekend. Voor een beter zicht op de personeels- en instroombehoefte in de branche is nader arbeidsmarktonderzoek gewenst. Wat is bijvoorbeeld het effect van de toegenomen warmtepompenbehoefte op de personeelsbehoefte binnen de bedrijven?

In 2015 heeft de Radboud Universiteit/KBA Nijmegen, met financiering van OTIB (nu Wij Techniek), al eens onderzoek gedaan naar de opleidings- en personeelsbehoefte in de branche. . Dat rapport vindt u in onze arbeidsmarkttoolkit. Vanwege de behoefte aan actuele arbeidsmarktinformatie zijn NVKL en Wij Techniek voornemens om KBA Nijmegen een vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Op verzoek van de projectgroep Onderwijs en Arbeidsmarkt en het NVKL bestuur wordt het vervolgonderzoek  breder ingezet. Naast  de behoefte aan instromende monteurs willen we meer zicht op de behoefte aan andere koudetechnische functies. Daarnaast willen we een beeld hebben van de manier van scholing en opleiding voor onze branche. En meenemen welke marktontwikkelingen deze instroom- en personeelsbehoefte beïnvloeden?
Onderzoeksvraag
NVKL heeft daarom de volgende onderzoeksvragen aan het onderzoeksbureau KBA Nijmegen mee gegeven:

Wat is de verwachte personeels- en instroombehoefte aan werknemers in de koudetechniek t/m 2030?
De totale personeels- en instroombehoefte, uitgesplitst naar beginnend beroepsbeoefenaars (schoolverlaters en zij-instromers) en werknemers met ervaring in de branche. Rekening houdend met interne doorstroom en uitstroom uit de branche. In het geval van ervaren werknemers: aan welke functies/beroepen is behoefte?

Hoe worden de beginnende beroepsbeoefenaars opgeleid?
Is er voldoende opleidingscapaciteit en wat is de gewenste regionale spreiding voor het opleiden van nieuwe instroom?

Hoe, waar en in welke frequentie worden de technische werknemers opgeleid zodat zij duurzaam inzetbaar blijven in de koudetechniek?

In de uitvoering van het onderzoek zal KBA verschillende onderzoeksmethoden en bronnen combineren. Voor de meer harde statistieken wordt gebruik gemaakt van registerdata van het CBS. Daarnaast wordt een willekeurige selectie NVKL lidbedrijven gevraagd mee te werken aan een bedrijvenenquête. Voor extra diepgang en duiding van eerdere bevindingen worden ook een aantal diepte-interviews met bedrijven en opleiders afgenomen.
Planning 2021
April – september | Onderzoek
Mei – september | Analyse microdata
Mei- juni | Bedrijven enquêtes
Juli – oktober | Interviews lidbedrijven
Augustus – oktober | Interviews opleiders
November | Oplevering rapportage aan projectgroep Onderwijs & Arbeidsmarkt
December | Presentatie van uitkomsten tijdens ALV NVKL
Resultaat
Met deze onderzoeksaanpak verwachten we een goed beeld te krijgen van de personeels- en instroombehoefte van de lidbedrijven van NVKL voor wat betreft technische medewerkers in de koude- en klimaattechniek. Maar ook in de manier waarop onze lidbedrijven nieuwe instroom en zittend personeel opleiden én wensen op te leiden.

Op basis van de nieuwe onderzoeksresultaten  kunnen we evalueren op de genomen stappen na  het onderzoek van 2015, maar ook de NVKL beleidsplannen en activiteiten voor onderwijs en arbeidsmarktthema’s de komende jaren uitzetten. Daarmee kunnen we beter aansluiten bij de instroom- en opleidingswensen van onze leden én gerichter gelden inzetten op scholing en arbeidsmarktprojecten. Ook de opleiders in de koudetechniek kunnen met behulp van de resultaten van dit onderzoek beter inspelen op de wensen en behoeften in de branche.
Uw medewerking!
Indien uw bedrijf in de komende periode door KBA Nijmegen benaderd wordt, vragen wij u vriendelijk om aan het onderzoek deel te nemen. Een betrouwbaar en nauwkeurig beeld van de instroom- en personeelsbehoefte, kan alleen bereikt worden wanneer zo veel mogelijk NVKL leden en opleiders aan de enquête en interviews meewerken. Met KBA is een verwerkingsovereenkomst afgesloten over de geheimhouding van bedrijfs- en persoonsgegevens. Door KBA zal niet op bedrijfs- of persoonsniveau worden gecommuniceerd.

Voor vragen of opmerkingen over het onderzoek kunt u terecht bij projectleider Timo Verhaegh, onderzoeker van KBA Nijmegen.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?