16 april 2021 3 min

Elk jaar komen deze feestdagen voorbij. Speciaal voor u zetten wij het nog even op een rij hoe het in de cao’s Metalektro, Metaal & Techniek en Technische groothandel geregeld is.
Koningsdag
De nationale feestdag 27 april (Koningsdag) is een doorbetaalde vrije dag als deze op een reguliere werkdag valt. Dat geldt voor zowel de cao Metalektro, de cao Metaal en Techniek als de cao Technische Groothandel. In 2021 valt Koningsdag op een dinsdag.

Wat ontvangen medewerkers die deze dag wel werken?

Metalektro

Als de medewerker op een in de cao erkende feestdag werkt, dan gelden die uren als overuren. De medewerker heeft recht op betaling van die (over)uren of op vervangend vrijaf in de vorm van tijd-voor-tijd en een overurentoeslag over de gemaakte overuren. De toeslag bedraagt in dat geval 82,8% per uur¹ (zie de tabel bij artikel 3.7.2.d).

Als de medewerker in ploegendienst werkt, dan bedraagt de toeslag 182,8% per uur¹ (zie de tabel bij artikel 3.7.3.d voor de details).

In geval van continuarbeid heeft de onderneming een aparte regeling getroffen.

¹ 82,8% of 182,8% van de uurverdienste bij een uurverdienste van 0,58% van de maandverdienste.

Metaal en Techniek

Als de medewerker op een feestdag werkt, dan bedraagt de vergoeding (salaris plus toeslag) 1,12% van het maandsalaris per uur (zie artikel 42 lid 2d van de cao voor de details).

Werkt de medewerker op een feestdag en de werkgever stelt hem in de gelegenheid op een andere dag in dezelfde of daaropvolgende week vrijaf te nemen, dan bedraagt de vergoeding 0,607% van het maandsalaris per uur voor de op de feestdag gewerkte uren.

Technische Groothandel

Als een medewerker op een feestdag werkt, dan bedraagt de vergoeding het salaris voor die dag plus een toeslag van 100% plus een extra verlofdag (artikel 41 van de cao).
Bevrijdingsdag
Het kabinet heeft cao-partijen opgeroepen om 5 mei als Bevrijdingsdag jaarlijks te vieren en als vrije dag aan te merken. De Stichting van de Arbeid merkt daarbij op dat decentrale sociale partners gezamenlijk gaan over het al dan niet aanwijzen van nationale en erkende feestdagen als verplichte vrije dag.

Overigens geldt sinds 1959 de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid om werknemers in de lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven met behoud van loon, mits de werkomstandigheden zich daar niet tegen verzetten en het bedrijfsbelang niet wordt geschaad.

Is 5 mei 2021 een vrije dag met behoud van loon? Nee, dat is niet het geval in de sectoren Metalektro, Metaal & Techniek en Technische groothandel. FME beveelt aan medewerkers die daar om vragen een vakantiedag of vrije roosteruren te verlenen op 5 mei, voor zover de werkomstandigheden zich daar niet tegen verzetten.

In 2021 valt 5 mei op een woensdag.

Metalektro

De cao Metalektro is geëindigd, op dit moment geldt geen cao. In voorgaande cao’s Metalektro is 5 mei niet als feestdag aangemerkt; ook niet in lustrumjaren. Medewerkers hebben geen recht op vrijaf met behoud van loon. Het staat ondernemers natuurlijk vrij op dit terrein eigen beleid te voeren.

FME beveelt aan medewerkers die daar om vragen een vakantiedag of vrije roosteruren te verlenen op 5 mei, voor zover de werkomstandigheden zich daar niet tegen verzetten.

Metaal en Techniek

De cao Metaal en Techniek 2019-2021 bepaalt in artikel 19 het volgende: als cao-partijen 5 mei uitroepen tot nationale feestdag waarop geen arbeid wordt verricht, dan zal (in dat jaar) de 25e vakantiedag collectief worden vastgesteld op 5 mei als deze valt op een dag waarop de medewerker volgens zijn dienstrooster arbeid zou verrichten.

Cao-partijen hebben 5 mei 2021 niet uitgeroepen tot nationale feestdag waarop niet wordt gewerkt. Op grond van de huidige cao hebben medewerkers dus geen recht op vrijaf met behoud van loon en is geen sprake van een collectieve vakantiedag.

Dit betekent ook dat als medewerkers 5 mei aanstaande werken, zij geen aanspraak hebben op de extra vergoeding voor feestdagen (zoals bedoeld in artikel 42, lid 2, sub d).

Technische Groothandel

De cao Technische Groothandel merkt Bevrijdingsdag in lustrumjaren aan als vrije dag met behoud van loon (artikel 41 lid 1 sub g). In 2021 is geen sprake van een lustrumjaar, dus medewerkers hebben die dag geen vrij.

Op grond van de huidige cao hebben medewerkers dus geen recht op vrijaf met behoud van loon en is geen sprake van een vrije dag. Dit betekent dat als medewerkers 5 mei aanstaande werken, zij geen aanspraak hebben op de extra vergoeding voor feestdagen.

Bron: FME

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?