2 oktober 2020 2 min

Rond 1 oktober zijn een aantal wetswijzigingen ingegaan, waaronder het van kracht worden van het UBO-register.

Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen te maken met het register. Vanaf 27 september a.s. moeten veel organisaties UBO’s gaan inschrijven. UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben.

Via deze 5 vragen en antwoorden van de KvK kan bepaald worden of ingeschreven moet worden.

De invoering van de nieuwe regelgeving moet witwassen en financiering van terrorisme helpen te voorkomen. In lijn met de bestaande wet- en regelgeving op dit gebied, maakt het UBO-register transparant wie ‘achter een rechtspersoon zit’ zodat personen zich niet kunnen verhullen achter juridische entiteiten en structuren. Onder een ‘ultimate beneficial owner’ (UBO), ofwel uiteindelijk belanghebbende, wordt verstaan: een natuurlijk persoon die een (in)direct belang heeft van meer dan 25% van het kapitaalbelang, dan wel op andere wijze feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in deze rechtspersoon. Bij de vaststelling van de UBO wordt gekeken naar de achterliggende natuurlijke personen, ongeacht het aantal tussenliggende vennootschappen ten opzichte van de rechtspersoon die het betreft.

Vanaf 27 september 2020 dienen alle bestaande rechtspersonen binnen 18 maanden hun UBO’s te registreren. Voor rechtspersonen die na deze datum worden opgericht, geldt dat zij haar UBO(‘s) binnen een week na de oprichting moeten laten registreren. Het UBO-register wordt (bij)gehouden door de Kamer van Koophandel als onderdeel van het handelsregister. De verplichting tot registratie zal voor alle naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen gelden, dus bijvoorbeeld voor B.V.’s, N.V.’s, stichtingen, verenigingen, C.V.’s en coöperaties.  De Kamer van Koophandel heeft aangegeven dat het inschrijven van UBO’s kosteloos zal zijn. De inschrijving moet ingediend worden door degene die tekenbevoegd is namens de betreffende rechtspersoon.

In het openbare UBO-register worden de volgende gegevens van de betreffende personen vermeld:

naam;
geboortemaand en -jaar;
nationaliteit;
woonstaat, en
de aard en omvang van het economisch belang van de UBO in de betreffende rechtspersoon.

Hiernaast zijn voor bevoegde autoriteiten nog de volgende aanvullende gegevens zichtbaar:

BSN of een vergelijkbaar buitenlands fiscaal nummer;
geboortedag, -plaats en -land.

De verplichting om UBO’s in te schrijven geldt niet voor eenmanszaken, beursgenoteerde vennootschappen, verenigingen van eigenaars, publiekrechtelijke rechtspersonen en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven. De laatste categorie betreft verenigingen waarvan de statuten niet in een notariële akte zijn neergelegd (en hiernaast – zoals vermeld – geen onderneming drijven).

Een UBO kan bij de Kamer van Koophandel een verzoek indienen tot afscherming van zijn/haar (persoons)gegevens. Echter, een dergelijk verzoek wordt enkel aanvaard indien sprake is van één van de volgende twee gronden:

minderjarigheid en handelingsonbekwaamheid (bewind of curatele), of:
een onevenredig risico op bijvoorbeeld fraude, ontvoering en chantage.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?