25 juni 2020 2 min

De huidige cao voor het Technisch Installatiebedrijf schrijft per 1 juli a.s. een loonsverhoging voor van 3,5%. Goed om intern nog een keer te checken of die verhoging is doorgevoerd. Tegelijk wijzen we nog een keer op de afspraken die werkgevers en werknemers hier onlangs over hebben gemaakt. Zie hier het bericht dat we onlangs deelden over de mogelijkheid de verhoging om te zetten in vrije dagen.
Cao installatietechniek: dispensatie loonsverhoging?
Cao-partijen in de Metaal en Techniek zijn zich ervan bewust dat het coronavirus ingrijpende effecten kan hebben voor werkgevers en hun werknemers in de bedrijfstak Metaal en Techniek. Een bedrijfstak bestaande uit 27.000 werkgevers en ruim 300.000 werknemers. Cao-partijen hebben daarvoor in de Vakraad Metaal en Techniek een pakket maatregelen samengesteld die de bedrijfstak ondersteunen en de werkgelegenheid, rechten en arbeidsvoorwaarden van werknemers borgen op zowel collectief als daar waar nodig individueel niveau.
Afspraken
Een van de afspraken is dat bedrijven kunnen verzoeken om de loonsverhoging van 3,5% per 1 juli 5 maanden uit te stellen. Daarbij dient aan de werknemers 29 vakantie-uren ter compensatie te worden gegeven.

Het gaat dus om de loonsverhoging van 3,5% die al was vastgelegd in de cao. Van 1 juli tot en met november van dit jaar kunnen werkgevers die loonsverhoging omzetten in extra vakantierechten. Werkgevers en vakbonden zijn deze ‘dispensatieregeling’ overeengekomen in de Vakraad Metaal en Techniek.
Dispensatieregeling
Wilt u gebruik maken van de dispensatieregeling, dan kunt u een verzoek indienen bij de Vakraad. Wat moet uw verzoek in elk geval bevatten?

Een onderbouwing van de financiële positie van uw bedrijf vóór en tijdens de coronacrisis.
Een goedkeuring van het verzoek door de meerderheid van de werknemers. Dit kan blijken uit bijvoorbeeld een lijst met handtekeningen of een (digitale) enquête onder alle werknemers.
Een verklaring van de werkgever dat op het moment van indienen van het verzoek de onderneming niet in staat van surséance verkeert en hiervoor geen verzoek is ingediend.
Een verklaring dat de werkgever geen dividend of bonussen uitkeert in 2021 (of eventueel eerder of later) die betrekking hebben op het kalenderjaar 2020. Een verklaring waaruit blijkt of de werkgever wel of geen overeenstemming over het verzoek heeft bereikt met de werknemersorganisaties voor de Metaal en Techniek.

De Vakraad stelt de volgende voorwaarden aan de dispensatieregeling:

Per 1 december 2020 wordt het salaris van de werknemer alsnog verhoogd met 3,5%.
De werknemer ontvangt 29 uur extra-vakantieaanspraken over de periode juli 2020 tot en met november 2020.

De werkgever informeert zijn werknemers zodra het dispensatieverzoek wordt ingewilligd.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?