10 januari 2020 3 min

Elk jaar komen deze feestdagen voorbij. NVKL ontvangt regelmatig vragen over deze dagen. Vandaar een overzicht: Hoe zit het ook al weer: heeft de medewerker vrij of juist niet?  

Omdat sommige leden van de NVKL vallen onder de Metalektro- of de WTG-cao (technische groothandel) nemen we deze ook mee in het overzicht.

Koningsdag
De nationale feestdag 27 april (Koningsdag) is een doorbetaalde vrije dag als deze op een reguliere werkdag valt. Dat geldt voor de cao Technisch Installatiebedrijf (Metaal en Techniek) en ook voor de cao Metalektro en de cao Technische Groothandel. In 2020  valt Koningsdag op een maandag. Wat ontvangen medewerkers die deze dag wel werken?

Technisch Installatiebedrijf (Metaal en Techniek)
Als de medewerker op een feestdag werkt, dan bedraagt de vergoeding (salaris plus toeslag) 1,12% van het maandsalaris per uur (zie artikel 42 lid 2d van de cao voor de details).
Werkt de medewerker op een feestdag en de werkgever stelt hem in de gelegenheid op een andere dag in dezelfde of daaropvolgende week vrijaf te nemen, dan bedraagt de vergoeding 0,607% van het maandsalaris per uur voor de op de feestdag gewerkte uren.

Metalektro
Als de medewerker op een in de cao erkende feestdag werkt, dan gelden die uren als overuren. De medewerker heeft recht op betaling van die (over)uren of op vervangend vrijaf in de vorm van tijd-voor-tijd en een overurentoeslag over de gemaakte overuren. De toeslag bedraagt in dat geval 82,8% per uur¹ (zie de tabel bij artikel 3.7.2.d).
Als de medewerker in ploegendienst werkt, dan bedraagt de toeslag 182,8% per uur¹ (zie de tabel bij artikel 3.7.3.d voor de details). 
In geval van continuarbeid heeft de onderneming een aparte regeling getroffen.
¹ 82,8% of 182,8% van de uurverdienste bij een uurverdienste van 0,58% van de maandverdienste.

Technische Groothandel
Salaris voor die dag plus een toeslag van 100% plus een extra verlofdag (artikel 41 van de cao).
Let op: de cao is sinds 1 januari 2019 geëindigd, er is nog geen nieuwe cao. In de nieuwe cao kan een andere afspraak gemaakt worden.

Bevrijdingsdag
Sinds 1959 geldt de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid om in de lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven met behoud van loon. In lang niet alle sectoren wordt deze aanbeveling opgevolgd.
Is 5 mei 2020 een vrije dag met behoud van loon? Niet in de sectoren Technisch Installatiebedrijf (Metaal en Techniek) en de Metalektro; wel in de Technische groothandel. In 2020 valt 5 mei op een dinsdag. 

Technisch Installatiebedrijf (Metaal en Techniek)
De cao Technisch Installatiebedrijf (Metaal en Techniek) 2019-2021 bepaalt in artikel 19 het volgende: als cao-partijen 5 mei uitroepen tot nationale feestdag waarop geen arbeid wordt verricht, dan zal (in dat jaar) de 25e vakantiedag collectief worden vastgesteld op 5 mei als deze valt op een dag waarop de medewerker volgens zijn dienstrooster arbeid zou verrichten. 

Cao-partijen hebben 5 mei 2020 niet uitgeroepen tot nationale feestdag waarop niet wordt gewerkt. Op grond van de huidige cao hebben medewerkers dus geen recht op vrijaf met behoud van loon en is geen sprake van een collectieve vakantiedag. 

Dit betekent ook dat als medewerkers 5 mei aanstaande werken, zij geen aanspraak hebben op de extra vergoeding voor feestdagen (zoals bedoeld in artikel 42, lid 2, sub d). Het is namelijk geen feestdag. 

Metalektro
In de cao Metalektro 2018-2020 is 5 mei niet als feestdag aangemerkt; ook niet in lustrumjaren. Op grond van de huidige cao hebben medewerkers dus geen recht op vrijaf met behoud van loon. Het staat ondernemers natuurlijk vrij op dit terrein eigen beleid te voeren. 

FME adviseert de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid niet over te nemen en geen extra betaalde vrije dag te geven. Met als argument dat het totaal van betaalde vrije tijd – feestdagen, vakantiedagen en vrije roosteruren – een zodanige omvang heeft dat verdere verkorting van de arbeidsduur niet wenselijk is. Wil een medewerker vrij zijn op Bevrijdingsdag, dan kan hij daar een dag uit zijn tegoed aan vrije dagen voor gebruiken. 

FME beveelt aan medewerkers die daar om vragen een vakantiedag of vrije roosteruren te verlenen op 5 mei, voor zover de werkomstandigheden zich daar niet tegen verzetten. 

Technische Groothandel
De cao Technische Groothandel merkt Bevrijdingsdag in lustrumjaren aan als vrije dag met behoud van loon (artikel 41 lid 1 sub g). In 2020 is sprake van een lustrumjaar, dus medewerkers hebben die dag vrij. Medewerkers die deze dag wel werken ontvangen salaris voor die dag plus een toeslag van 100% plus een extra verlofdag (artikel 41 van de cao).  

Let op: de cao is sinds 1 januari 2019 geëindigd, er is nog geen nieuwe cao. In de nieuwe cao kan een andere afspraak gemaakt worden.  

Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de NVKL helpdesk via: cao@nvkl.nl  

 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?