12 juli 2019 1 min

De herziene Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen BRL100, versie 2.0 is op 6 juni 2019 vastgesteld door Rijkswaterstaat (RWS).

Een eis die is vastgelegd in de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen is dat de instelling moet zijn geaccrediteerd voor BRL 100. Deze eis treedt op 1 januari 2020 in werking. De Certificerende instellingen (CI’s) hebben van RWS een tijdelijke erkenning gekregen voor het verstrekken van BRL100 certificaten, waarbij gesteld is dat deze wordt omgezet naar een definitieve op het moment dat zij geaccrediteerd zijn.

De huidige BRL100 is aangepast om deze geschikt te maken voor accreditatie door de Raad van Accreditatie (RvA). De versie BRL100 2.0 is inhoudelijk getoetst door RvA en onlangs akkoord bevonden. De grootste verandering staat in deel III eisen aan de certificeringsinstelling en –procedure.

De BRL 100 2.0 is tot stand gekomen op initiatief van RWS, waarbij RWS zich heeft laten ondersteunen door een Adviescollege van deskundigen waarin alle belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd, waaronder NVKL en de certificerende instellingen.

Certificerende instellingen (CI’s) die BRL100 certificaten willen afgeven zouden voor 1 januari 2020 geaccrediteerd moeten zijn. Zij hebben nu de taak om een audit-aanvraag te doen bij de RvA. Naar aanleiding van een aantal signalen van CI’s dat 1 januari 2020 niet haalbaar is om accreditatie voor BRL 100 te realiseren, is de datum opgeschort tot 1 april 2020. Uiterlijk op 1 oktober 2019 wordt de wijzigingsregeling Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen gepubliceerd.

Concreet betekent dit dat alle audits in 2019 nog worden gedaan conform de BRL100 1.2 en dat vanaf 1 april 2020 de BRL100 2.0 wordt gehanteerd.

Bijgaand kunt u het BRL100 2.0 inzien. NVKL zal waar nodig het BRL100 handboek aanpassen en u tijdens de regiobijeenkomsten aankomend najaar inhoudelijk informatie verschaffen over de wijzigingen.

BRL 100 versie 2.0 – accreditatie – definitieve versie 6 juni 2019

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?