14 juni 2019 2 min

Begin 2019 zijn de NVKL-factsheet en -instructiekaart over geluid en inpassing van buitendelen gepubliceerd. Deze speelt in op de verwachte geluidseisen die vanaf 2020 volgens het Bouwbesluit gaan gelden voor de gebouwde omgeving. Onlangs legde de Minister van Binnenlandse Zaken deze eisen voor aan de Tweede Kamer.

Het voorstel dat er nu ligt, omvat eisen aan het geluidsniveau (dB) op de perceelgrens of een te openen raam/deur van aangrenzende gebouwen die gaan gelden voor installaties voor warmte- en koudeopwekking. Hier vallen warmtepompen en airconditioningsinstallaties onder. Het gaat om een geluidseis van ten hoogste 30 dB bij bestaande bouw en 40 dB bij nieuwbouw, bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI). In de HMRI staat de meetmethode omschreven, die verder zal worden omschreven in een gewijzigde Regeling Bouwbesluit. De meetmethode omvat onder andere op wanneer, hoe en waar er gemeten moet worden. Echter, dat er altijd gemeten moet worden, is niet zeker. In het voorstel staat namelijk dat in de praktijk niet bij elke installatie gemeten gaat worden, maar dat men kan volstaan met berekeningen.

De NVKL heeft meerdere malen gewezen op een aantal leemten in het voorstel, onder andere tijdens de internetconsultatie van april 2019. Zo zal de grens van 30 dan wel 40 dB in het geval van tonaliteit – productie van extra hinderlijke geluiden – verder worden verlaagd met 5 dB. In het geval van een buitendeel op of aan een bestaand gebouw kan dit betekenen dat men maximaal 25 dB op de erfgrens mag meten! Tot ons ongenoegen is het bovendien niet duidelijk of er een verschil in geluidsgrens gaat gelden voor dag en nacht, terwijl dit wel voor industriegebouwen zo is. De NVKL is, net als andere branchevertegenwoordigers, groot voorstander van het stellen van geluidseisen om hinder te voorkomen. Echter, het voorstel wat er nu ligt, is niet realistisch en zal leiden tot onduidelijkheden, kostenverhoging en prestatie-verlaging, waarmee de transitie naar een duurzamere energievoorziening in de gebouwde omgeving zal worden vertraagd.

Op 20 juni 2019 volgt een schriftelijk overleg binnen de Tweede Kamer, waarin leden schriftelijk commentaar kunnen leveren op het voorstel. De NVKL zal samen met andere branchevertegenwoordigers zorgen voor een gezamenlijke schriftelijk inbreng. Vanwege de samenhang met bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) zullen de geluidseisen pas in werking treden als het Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met BENG nieuwbouw eveneens in werking treedt.

De gerelateerde factsheet- en instructiekaart van de NVKL zijn gratis te downloaden voor leden.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?