29 mei 2019 2 min

Vanaf 1 januari 2019 is de European Registry for Energy Labelling (EPREL) officieel in gebruik. Sindsdien dient een selectie aan gegevens van alle producten die onder de energie-etikettering vallen en op de markt geplaatst zijn, geüpload te worden in de database. De leveranciers van deze producten zijn hiervoor verantwoordelijk.

Definities
Energie-gerelateerde producten:
“een in de handel gebracht of in gebruik genomen goed of systeem dat tijdens het gebruik een effect heeft op het energieverbruik, met inbegrip van onderdelen die tijdens het gebruik een effect hebben op het energieverbruik, en in de handel worden gebracht of in gebruik worden genomen voor klanten en die bestemd zijn om te worden ingebouwd in energiegerelateerde producten”.

Leverancier:
“een in de Unie gevestigde fabrikant, de officiële vertegenwoordiger van een fabrikant die niet in de Unie is gevestigd of een importeur die een product in de Unie in de handel brengt”

Gegevens
De opdracht om een productendatabank te ontwikkelen komt voort uit (artikel 4 van) de Verordening 2017/1369/EU, waarin de verplichtingen van o.a. leveranciers staan. In Artikel 12 en Bijlage I van de Verordening staat gespecificeerd hoe de database eruit moet zien en welke data erin geüpload moet worden. Voor leveranciers betreft het de volgende data:

Publiek deel: openbaar
1. De naam of het handelsmerk, het adres, de contactgegevens en andere juridische gegevens van de leverancier
2. De typeaanduiding
3. Het etiket in elektronisch formaat
4. De energie-efficiëntieklasse(n) en andere parameters op het etiket
5. De parameters van het productinformatieblad in elektronisch formaat

Conformiteitsgedeelte: alleen toegankelijk voor markttoezichtautoriteiten en Commissie
6. De typeaanduiding van alle gelijkwaardige modellen die reeds in de handel zijn gebracht
7. De volgende technische documentatie:
a) een algemene beschrijving van het model aan de hand waarvan dit duidelijk en gemakkelijk kan worden herkend;
b) verwijzingen naar de toegepaste geharmoniseerde normen of andere gehanteerde metingsnormen;
c) de te nemen specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie, het onderhoud of het testen van het model;
d) de gemeten technische parameters van het model;
e) de met de gemeten parameters gemaakte berekeningen;
f) de testomstandigheden indien niet voldoende beschreven onder b).

Deadline
De Europese Commissie heeft aangekondigd dat de openbare site half juni klaar zal zijn. De Open Data Portal zal naar verwachting in oktober klaar zijn en zal openstaan voor externe apps. De informatie uit de bestaande database voor markttoezichtautoriteiten, ICSMS, zal geleidelijk worden geïmporteerd in de EPREL-database, te beginnen in september 2019.
Voor producten die tussen 1 augustus 2017 en 1 januari 2019 op de markt zijn gebracht, dient registratie uiterlijk 1 juli 2019 te hebben plaatsgevonden. Voor producten die voor 1 augustus 2017 op de markt zijn gebracht, is registratie vrijwillig.

Meer informatie
Verdere informatie, login en richtlijnen met betrekking tot de EPREL database staat hier.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?