5 april 2019 1 min

Op 28 maart organiseerde de NVKL samen met andere belanghebbende partijen een informatiebijeenkomst over de herziening van de NPR7600 en NPR7601. Deze nationale praktijkrichtlijnen (NPR) zijn in 2013 voor het laatst herzien en daarom is revisie geen overbodige luxe. Met name praktijkervaringen en wijzigingen van wetgeving (o.a. Arbeidsomstandighedenwet) en normen (EN378) maken herziening noodzakelijk. Er zijn drie werkgroepen gevormd en de voorzitter van iedere groep lichtte tijdens de bijeenkomst de belangrijkste wijzigingen toe middels een presentatie. De presentaties worden in dit artikel samengevat.

NPR7600
Mede als gevolg van de F-gassenverordening worden laag-GWP koudemiddelen steeds meer toegepast. Deze zijn vaak brandbaar en vallen momenteel niet altijd onder passende wetgeving, denk aan HFO’s. Daarom zal de NPR7600 in plaats van alleen voor koolwaterstoffen ook voor andere brandbare koudemiddelen gaan gelden. Binnen de brandbaarheidsklasse is op basis van de EN378:2016 de A2-klasse (mild brandbaar) opgenomen in de NPR. Verder is er een aantal regels gewijzigd ten aanzien van paragrafen 5, 7 en 8.

NPR7601
Een toename van het aantal CO2-installaties heeft uitgewezen dat de huidige eisen niet altijd volstaan of praktisch uitvoerbaar zijn. Dit geldt met name voor eisen op het gebied van detectie, inspectie & controle en acties na alarmering. Qua detectie is de grenswaarde gewijzigd en de allocatie van de detector afhankelijk van de CO2-concentratie aldaar.

Competenties
De opzet van het hoofdstuk competenties is gelijk gesteld aan die van de PGS13 (regels ammoniak). De competentie van ontwerpers kan onder meer worden aangetoond door een vrijwillige bedrijfscertificering, waarvan de eisen zullen worden opgesteld door een platform met daarin vertegenwoordigers vanuit de branche. De competentie van monteurs wordt nog steeds geborgd door een vakbekwaamheidscertificaat, te behalen door het succesvol afleggen van een ACK-training. Daarnaast is de eis van een interne procedure ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen toegevoegd.

Consultatie en vervolg
De wijzigingen zullen na consultatie en publicatie van toepassing worden op nieuwbouw, verbouw en herkeuring van installaties. De consultatieronde zal resulteren in een commentaartabel die wordt voorgelegd aan de werkgroepen ter beoordeling en verwerking. Commentaar leveren kan tot 1 juni 2019 via de website van NEN: https://www.normontwerpen.nen.nl/

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?