25 januari 2019 2 min

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Het belang van eigen verantwoordelijkheid van beiden staat centraal in de Arbowet. Er gelden een aantal wettelijke verplichtingen. We lichten er hier één uit, het hebben van een basiscontract met een arbodienstverlener.

Volgens de wetgever zijn werkgevers, werknemers en arbodienstverleners gebaat bij duidelijke afspraken om werkend Nederland gezond en vitaal te houden. Daarom is het hebben van een ‘basiscontract’ verplicht gesteld. Wij zetten vier punten op een rij waar het basiscontract aan moet voldoen.

Taakverdeling

Het belangrijkste in een basiscontract is de omschrijving bij welke taken u zich laat ondersteunen. De kerntaak van een arbodienstverlener is werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het opstellen van arbeidsomstandighedenbeleid en verzuimbeleid. Dit gebeurt door in ieder geval vier kerndeskundigen: een bedrijfsarts, een arbeidshygiënist, een veiligheidskundige en een arbeid- en organisatiedeskundige. Deze voeren taken uit in kader van: verzuimbegeleiding, toetsen en adviseren Risico-inventarisatie en –evaluatie, uitvoeren van een PAGO/PMO en bij specifieke gevallen een aanstellingskeuring.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts is de meest bekende kerndeskundige. In het basiscontract moeten dan ook een aantal belangrijke bepalingen geformuleerd worden: hoe de toegang tot de bedrijfsarts geregeld is, dat de bedrijfsarts uw bedrijf preventief kan bezoeken en hoe de bedrijfsarts u adviseert over preventie. Ook heeft de werknemer het recht om een second opinion aan te vragen. Hoe deze procedure verloopt, staat beschreven in het basiscontract. De bedrijfsarts is verplicht beroepsziekten te melden. Deze verplichting is ook onderdeel van het basiscontract.

Klachtenprocedure

Onvolledige of ondeugdelijke contracten kan leiden tot onvolledige arbozorg volgens de wetgever. Bent u van mening dat uw arbodienstverlener u onvolledig of ondeugdelijk van dienst is moet u een klacht kunnen indienen. Daarom is de verplichting van een klachtenprocedure in het basiscontract opgenomen. Iedere arbodienstverlener moet daarmee een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe de klacht behandeld wordt.

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker wordt duidelijk benoemd in de Arbowet. Hij of zij heeft een prominente rol in de organisatie wat betreft het voorkomen van ongevallen en verzuim. In het basiscontract moet staan hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld. Een nauwe samenwerking tussen deze deskundigen is verplicht.

Hoe komt u aan een basiscontract?

De verplichting van het hebben van een basiscontract is op 1 juli 2018 definitief ingegaan. Alle gecertificeerde arbodienstverleners hadden op deze datum dan ook een basiscontract. Heeft u op dit moment een verzuimabonnement bij onze supplier ArboNed? Dan voldoet het contract aan de nieuwe Arbowet. Heeft u nog geen verzuimabonnement en dus geen basiscontract? Let op, u riskeert een boete van de Inspectie SZW. Door het afsluiten van een nieuw verzuimabonnement komt u direct in bezit met een basiscontract. Doet u dit bij ArboNed, krijgt u als lid direct korting op het abonnement. Let op, uw personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad moet instemmen met de inhoud van het basiscontract.

Checklist Arbowet

De verplichting van een basiscontract is nieuw in de Arbowet. Om boetes te voorkomen moet u aan alle verplichtingen uit de Arbowet voldoen. Om zeker te zijn dat u ook voldoet aan de laatste wijzigingen heeft ArboNed een praktische checklist gemaakt. U download hem hier direct.

Download checklist

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?