10 januari 2019 2 min

In 2019 zijn er weer verschillende wetswijzigingen die belangrijk zijn voor de technologische industrie. FME (ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) zet een aantal van deze wijzigingen op een rij:
 

30%-regeling buitenlandse werknemers
De looptijd van de 30%-regeling wordt per 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. Tegelijkertijd is in het wetsvoorstel Belastingplan 2019 een overgangsbepaling opgenomen, waarvoor ook FME zich hard heeft gemaakt. De overgangsbepaling is van toepassing op werknemers voor wie de looptijd van de 30%-regeling door de voorgestelde verkorting zou eindigen in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Deze werknemers hebben uiterlijk tot 31 december 2020 recht op toepassing van de 30%-regeling. Tot 1 januari 2021 wordt dus niet niemand geconfronteerd met een verkorting van de looptijd. De overgangsbepaling biedt aan bestaande gevallen tot twee jaar extra tijd om in te spelen op de verkorting van de looptijd.

 
Tweede schijf WBSO naar 16%
De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) wordt al in 2019 verhoogd van 14% naar 16%. Dit stond aanvankelijk gepland voor 2020, maar de Tweede Kamer heeft in december een motie aangenomen om de verhoging een jaar te vervroegen. De tweede schijf in de WBSO geldt voor S&O-loonkosten boven de 350.000 euro. Met de verhoging, waarvoor FME zich voor en achter de schermen heeft ingespannen, hoopt het kabinet het bredere vestigingsklimaat in Nederland te verbeteren. Lees ook ons eerdere bericht.

 
Informatieplicht energiebesparing
De informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en organisaties (volgens de wet “inrichtingen”) treedt vanaf 1 juli 2019 in werking. Inrichtingen moeten aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Uitgangspunt vormt de lijst met erkende maatregelen voor energiebesparing die voor een bedrijfstak is gemaakt. Het is de bedoeling dat inrichtingen hun rapport via het eLoket van RVO.nl gaan indienen. Inrichtingen die aan de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MEE) zijn toegetreden, vallen nadrukkelijk niet onder de informatieplicht. Specifiek voor EED-ondernemingen geldt dat zij uiterlijk op 5 december 2019 een rapport bij het bevoegd gezag moeten inleveren.

 
Transitievergoeding
Per 1 januari 2019 worden de criteria voor de toepassing van de overbruggingsregeling transitievergoeding verruimd. Voor kleine werkgevers die in een slechte financiële situatie verkeren en om bedrijfseconomische redenen werknemers moeten ontslaan, geldt een overbruggingsregeling voor de betaling van de transitievergoeding. Wanneer aan de voorwaarden voor de overbruggingsregeling is voldaan, dan worden gewerkte jaren voor mei 2013 niet meegerekend bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding.

Vanaf 1 januari 2019 is in nieuwe ontslagprocedures niet langer vereist dat er in elk van de drie boekjaren voor aanvang van de ontslagprocedure een verlies moet zijn geleden. Bepalend wordt dat gemiddeld over deze drie boekjaren een negatief resultaat is behaald. Daarnaast geldt niet langer dat er sprake moet zijn van een negatief eigen vermogen. Bepalend wordt dat de waarde van het eigen vermogen van de onderneming ten hoogste 15% was van het totale vermogen van de onderneming in het jaar voorafgaand aan de ontslagprocedure. De overbruggingsregeling geldt tot 1 januari 2020. Tot 1 januari 2020 hebben kleine werkgevers dus de tijd om reserves op te bouwen voor het eventueel moeten uitbetalen van transitievergoeding. Zie ook ons eerdere bericht.

 
Uitbreiding extra geboorteverlof
De WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof) treedt op 1 januari 2019 in werking. Vaders en partners krijgen recht op 5 dagen vrij. Vanaf 1 juli 2020 kunnen zij in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens 5 weken extra geboorteverlof krijgen. De verlofmogelijkheden voor partners worden hiermee verruimd, van 2 dagen tot maximaal 6 weken.

 
Ondernemingsraden
Per 1 januari 2019 wordt de Wet op Ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. Dan wordt het jaarlijkse gesprek over lonen en beloningsverschillen binnen het bedrijf verplicht. Dat geldt voor ondernemingen met 100 en meer werknemers.

 
Premies
Voor de wijzigingen in de verschillende premies, premiegrenzen en overige gegevens sociale verzekeringen, lees meer in ons eerdere bericht.

 
BTW-verhoging
Het lage BTW-tarief wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?