21 september 2018 3 min

Het kabinet heeft op Prinsjesdag voorstellen gedaan die voor het jaar 2019 gevolgen hebben in de relatie werkgever – werknemer. Hieronder een kort overzicht.

Loondoorbetaling bij ziekte

Dit najaar zal de minister komen met voorstellen om de lasten en risico’s van loondoorbetaling bij ziekte, voor met name het MKB-bedrijven (tot 25 werknemers), te beperken. In de begroting van het ministerie staat dan ook opgenomen dat het kabinet ‘(kleine) werkgevers wil ontlasten op het gebied van ziekte, zonder de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen te laten oplopen’.

Het is van belang dat er een goed alternatief voor loondoorbetaling komt zodat (kleine) werkgevers ook daadwerkelijk een lastenverlichting zullen ervaren. Het inkorten van de premiedifferentiatie WGA van 10 naar 5 jaar is 1 jaar uitgesteld (invoering nu 1 januari 2021).

Wet arbeidsmarkt in balans

In het najaar van 2018 zal dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaan. De inhoud bevat een aantal reparatiepunten (zoals het kunnen benutten van een combinatiegrond bij ontslag), de keten van tijdelijke contracten gaat naar drie maar het bevat ook maatregelen die flexibele en tijdelijke contracten duurder maken, o.a. door de inzet van premiedifferentiatie en ontslagvergoeding vanaf dag 1. De inzet is erop gericht de noodzakelijke flexibiliteit voor ondernemers te kunnen blijven organiseren op betaalbare wijze. Werkgevers hechten aan de sectorindeling en lasten dekkende premies.

Wijzigingen transitievergoeding

Er komt vanaf 1 januari 2020 een verruiming van de aftrekmogelijkheid van inzetbaarheidskosten. Dat betekent dat gemaakte (scholings)kosten verrekenbaar zijn met de transitievergoeding indien deze gemaakt worden voor een andere functie in het bedrijf. Verder volgt per 1 april 2020 uit het wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid, dat compensatie van de betaalde transitievergoeding zal gaan plaatsvinden met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Ook wordt dat compensatie van de transitievergoeding gaat plaatsvinden bij ontslag vanwege het staken van de bedrijfsvoering of bij arbeidsongeschiktheid. Dit zal gelden voor bedrijven met minder dan 25 werknemers en vermoedelijk ingaan op 1 januari 2020.

Tot slot volgt begin 2019 een verruiming en aanpassing van de criteria voor de overbruggingsregeling transitievergoeding. Bedrijven met minder dan 25 werknemers kunnen op deze regeling een beroep doen als de te betalen vergoeding de bedrijfseconomische positie verder verslechterd. De huidige regeling loopt overigens tot 1 januari 2020.

Regelingen rondom verlof

Met de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) krijgen partners per 1 januari 2019 na de geboorte een hele werkweek volledig doorbetaald verlof. Zij mogen dat meteen opnemen of in de eerste 4 weken na de geboorte. Daarnaast regelt deze wet dat partners vanaf juli 2020 binnen zes maanden na de geboorte nog vijf weken extra verlof kunnen opnemen tegen een uitkering van 70% van het loon. Het UWV vergoedt dit aan de werkgever. Het adoptie- en pleegouderverlof wordt per 1 januari 2019 verlengd van vier naar zes weken.

Pensioenstelsel

Het kabinet zet in op een gedragen SER-advies over een toekomstig pensioenstelsel. Het toekomstbestendig maken is van belang voor werkenden, werkgevers en gepensioneerden. Maar ook vanwege de maatschappelijke (generatie)discussie. Dat vraagt een evenwichtige aanpassing zodat het stelsel ook in de toekomst tot de beste van de wereld kan horen. Belangrijke onderdelen hiervan betreffen: een beter vooruitzicht op verhogen van de pensioenen op korte termijn voor deelnemers en gepensioneerden, een transparante relatie tussen inleg en opbouw met leeftijdsonafhankelijke premies met goede waarborgen zodat dit duurzaam is; met langdurige stabiele premies. Verder is de een belangrijk aandachtspunt de afschaffing van de doorsneepremie en de financiering daarvan.

Participatiewet

Het kabinet heeft onlangs besloten de loonkostensubsidie te vereenvoudigen voor werkgevers. Doelstelling is om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen:

Werken met loonkostensubsidie moet lonen, ook voor mensen in deeltijd. Werkgevers moeten met minder rompslomp iemand met loonkostensubsidie kunnen aannemen.
De matching tussen werkgevers en werknemers krijgt een extra impuls. Belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat UWV en gemeenten in elke arbeidsmarktregio zorgen voor een herkenbaar en gezamenlijk aanspreekpunt voor werkgevers. Ook private partijen kunnen zich daarbij aansluiten. Daarnaast is een belangrijke randvoorwaarde dat gemeenten en UWV-werkzoekenden veel meer en beter inzichtelijk maken, ook voor werkgevers en private intermediairs.
De regels rond de banenafspraak en quotum moeten eenvoudiger worden. Een eenvoudiger systeem waarmee werkgevers meer mogelijkheden krijgen om extra banen te realiseren voor de doelgroep en waarmee ook de administratieve lasten gereduceerd kunnen worden.

 

Premies Sociale Zekerheid 2019

De inkomensafhankelijke zorgpremie die werkgevers moeten betalen voor hun werknemers gaat van 6,90% in 2018 naar 6,95% in 2019. Deze premie geldt in 2019 over de eerste 55.923 euro van het brutoloon.

Verder stijgt de Awf premie in 2019 (WW-deel na de eerste 6 maanden) van 2,85 naar 3,25% ook de Aof premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) stijgt van 6,27% naar 6,47%. Tot slot daalt de sectorpremie (eerste 6 maanden WW) van 0,70% naar waarschijnlijk 0,29%.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?