21 september 2018 2 min

Samen met de UNETO-VNI, DHPA en VFK werkt de NVKL aan een leidraad warmtepomp- en airco-installatie, een informatief document voor installateurs gericht op het voorkomen van visuele en geluidshinder van multi-splitsystemen in de gebouwde omgeving. Naar aanleiding van Kamervragen in de politiek heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Klimaat (BZK) opdracht gegeven om een onderzoek te starten naar geschikte geluidseisen. Als brancheverenigingen willen we hierop voorsorteren en hierover kennis delen met onze leden.

Momenteel worden er in het Bouwbesluit 2012 geen regels gesteld aan het geluid van warmtepompen en airco’s ter bescherming van omwonenden. Uiteraard worden er via de Ecodesign-regelgeving al maxima gesteld aan het geluidsvermogensniveau van de installaties. Of het geluid overlast veroorzaakt hangt echter ook af van andere factoren, zoals het aantal installaties in de nabije omgeving, de afstand van de installaties tot andere percelen, getroffen maatregelen tegen geluid en de gevoeligheid van de omwonenden voor dit type geluid. Gemeenten kunnen individueel eisen stellen in de Algemene Plaatselijk Verordening, gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid, maar dit gebeurt slechts mondjesmaat. In een gebouwde omgeving waar indirect de warmtepomp wordt gepromoot, is dit onwenselijk.

Het Ministerie van BZK streeft ernaar om tegelijkertijd met de introductie van de BENG-eisen geluidseisen te gaan stellen aan de toepassing van deze installaties. Daartoe is een nieuw artikel 3.11a opgenomen die het mogelijk maakt eisen te stellen in de Regeling Bouwbesluit. Insteek is om de nieuwe eisen ook te laten gelden voor bestaande gebouwen die worden verduurzaamd (verbouwd). Het Ministerie heeft adviesbureau LPB/Sight opdracht gegeven voor een onderzoek naar deze eisen. De eisen die in de Regeling Bouwbesluit worden opgenomen zullen naar verwachting in november aan een klankbordgroep worden voorgelegd.

Met het publiceren van een leidraad voor installateurs spelen we als brancheverenigingen hierop in door een overzicht te geven van de huidige geluids- en inpassingseisen en een checklist van maatregelen om geluidshinder te voorkomen te bieden. Op deze manier kunnen installateurs geïnformeerd raken over dit onderwerp. We willen de leidraad zoveel mogelijk baseren op praktijkkennis uit de koeltechnische markt. Daarom doen we bij deze een oproep om maatregelen voor het voorkomen van visuele en geluidshinder te delen met ons via onderstaand adres. Bij maatregelen kun je denken aan ruime condensor- en/of compressorcapaciteit, trillingsdempers en verlaagd toerental tijdens de nachtelijke uren. Kortom: alles op het gebied van ontwerp, dimensionering, inregeling en onderhoud.

Tom de Boer: tom@nvkl.nl

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?