24 augustus 2018 1 min

Conform de F-gassen verordening (EU nr. 517/2014) krijgt iedere producent en invoerder van F-gassen en voorgevulde apparatuur in de Europese Unie jaarlijks een quotum toegewezen voor het op de markt mogen brengen van F-gassen en met F-gassen voorgevulde apparatuur. Deze partijen mogen uitsluitend leveren aan F-gassen gecertificeerde bedrijven.

Veel gerenommeerde bedrijven houden zich aan de F-gassenvoorschriften, maar er komen bij NVKL regelmatig berichten dat er online gekocht kan worden zonder dat er controle op aanwezigheid van een F-gassencertificaat is en voor soms aanzienlijk lagere prijzen dan marktconform. Hierbij is het vermoeden dat het om illegale import gaat, vaak in wegwerpcilinders die verboden zijn. Daarnaast hebben gevestigde leveranciers hun bezorgdheid geuit over de zuiverheid van deze koudemiddelen en de effecten daarvan op de systeemefficiëntie en betrouwbaarheid.

In Nederland is Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verantwoordelijk voor handhaving met betrekking tot F-gassen regelgeving. NVKL heeft contact met ILT over dit onderwerp en maakt een melding in voorkomende gevallen. Ook andere landen binnen de EU worstelen met dit fenomeen. Polen meldt dat het te maken heeft met een toestroom van illegale koelmiddelen, dit geldt ook voor o.m. Groot-Brittannië, Duitsland, Ierland, Italië, Spanje en Griekenland (bron Cooling Post). De Europese branchevereniging AREA zal bij de Europese Commissie erop moeten aandringen dat er strenger gehandhaafd moet worden.

Wat kan ik hier als installateur tegen doen?
Om koudemiddel te mogen verkopen heeft een leverancier quota nodig en is daarom geregistreerd onder een nummer. Je kunt de leverancier om dit nummer vragen. Kaart vermoedelijke illegale handel vooral aan. Dit kan bij je vaste leverancier, NVKL of ILT. Bij ILT kun je een melding maken via deze link.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?