18 april 2018 1 min

Koningsdag
De nationale feestdag 27 april (Koningsdag) is een doorbetaalde vrije dag als deze op een reguliere werkdag valt. Dat geldt voor de cao Technisch Installatiebedrijf maar ook voor de cao voor de Technische Groothandel. In 2018 valt Koningsdag op een vrijdag.

Wat ontvangen medewerkers die deze dag wel werken?

Technische Installatiebedrijf
Als de medewerker op een feestdag werkt, dan bedraagt de vergoeding (salaris plus toeslag) 1,12% van het maandsalaris per uur (zie artikel 42 lid 2d van de cao voor de details). Werkt de medewerker op een feestdag en de werkgever stelt hem in de gelegenheid op een andere dag in dezelfde of daaropvolgende week vrijaf te nemen, dan bedraagt de vergoeding 0,607% van het maandsalaris per uur voor de op de feestdag gewerkte uren.
Technische Groothandel
Salaris voor die dag plus een toeslag van 100% plus een extra verlofdag.

 

Bevrijdingsdag
Sinds 1959 geldt de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid om in de lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven met behoud van loon. In lang niet alle sectoren wordt deze aanbeveling opgevolgd. Is 5 mei 2018 een vrije dag met behoud van loon? Nee, dat is in geen van de beide cao’s het geval. Dit jaar valt 5 mei op een zaterdag.

Technisch Installatiebedrijf
De cao TI 2017-2019 bepaalt in artikel 19 het volgende: “als cao-partijen 5 mei uitroepen tot nationale feestdag waarop geen arbeid wordt verricht, dan zal (in dat jaar) de 25e vakantiedag collectief worden vastgesteld op 5 mei, als deze valt op een dag waarop de medewerker volgens zijn dienstrooster arbeid zou verrichten”.
Cao-partijen hebben 5 mei 2018 niet uitgeroepen tot nationale feestdag waarop niet wordt gewerkt. Op grond van de huidige cao hebben medewerkers dus geen recht op vrijaf met behoud van loon en is geen sprake van een collectieve vakantiedag. Dit betekent ook dat als medewerkers 5 mei aanstaande werken, zij geen aanspraak hebben op de extra vergoeding voor feestdagen (zoals bedoeld in artikel 42, lid 2, sub d). Het is namelijk geen feestdag.
Technische Groothandel
De cao Technische Groothandel merkt Bevrijdingsdag in lustrumjaren aan als vrije dag met behoud van loon. In 2018 is geen sprake van een lustrumjaar, dus medewerkers hebben die dag geen vrij. Vraagt een medewerker voor 5 mei een vrije dag aan, dan kan die verleend worden als de werkomstandigheden dat toestaan.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?