23 februari 2018 2 min

De conceptversie van de PGS 13 “koelinstallaties en warmtepompen met ammoniak als koudemiddel” is gepubliceerd voor commentaar. Alle NVKL leden zijn uitgenodigd om hierover mee te denken.
U kunt uw mening geven via een online formulier, maar ook via de informatiebijeenkomst, die NVKL samen met de KNVvK en NEKOVRI organiseert op 15 maart bij Aeres Tech in Ede.

Informatiebijeenkomst

De bijeenkomst is op donderdag 15 maart. De inloop is vanaf 12.30 uur, de bijeenkomst start om 13.00 uur en duurt tot 15.30 uur. Het volledige programma volgt nog.
U kunt zich via deze link aanmelden voor deze middag.

Online commentaar geven
U kunt de conceptversie PGS13 downloaden van de PGS-site. Vervolgens wordt u gevraagd met het PGS13 Wijzigingstabel uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formulieren en deze uiterlijk 19 maart in te sturen naar: pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Let op, u kunt niet op alle delen van PGS 13 commentaar indienen. Dit zijn de juridisch goedgekeurde ‘standaard’ PGS-teksten, die voor meerdere PGS-richtlijnen hetzelfde zullen zijn. Teksten waarop u geen commentaar kunt aanleveren zijn in oranje tekst weergegeven.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aanleiding voor herziening van PGS 13
PGS 13 is net als andere PGS-documenten omgezet naar de Nieuwe Stijl, zodat deze gereed is voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). In de PGS Nieuwe Stijl speelt de zogenaamde risicobenadering een belangrijke rol. Dit is een systematische aanpak waarbij een PGS-team: vertegenwoordigers van de sector, het bevoegd gezag en de brandweer zijn gestart met een inventarisatie en beoordeling van de risico’s. Op basis van de geïdentificeerde risico’s zijn doelen vastgesteld die van zowel bouwkundige, (installatie)technische als organisatorische kunnen zijn. Aan de hand van de doelen zijn preventieve en repressieve maatregelen vastgesteld die invulling geven aan de gestelde doelen.

Daarnaast is PGS 13 aangepast aan de norm EN 378:2016 (koelsystemen en warmtepompen – veiligheid en milieueisen), die in 2016 is geactualiseerd.

PGS 13 Nieuwe Stijl
De belangrijkste wijzigingen in de PGS 13 Nieuwe Stijl zijn:

via de risicobenadering zijn actuele inzichten rondom veilig werken in beeld gebracht. Deze zijn verwerkt in de scenario’s, doelen en maatregelen;
de opgegeven scenario’s geven inzicht in risico’s die kunnen optreden bij het werken met koelinstallaties gevuld met ammoniak;
de maatregelen zijn gekoppeld aan de geactualiseerde EN 378:2016.

Noot: Aan huidig voorliggende document wordt nog het schema met classificatie van koelinstallaties uit de EN 378:2016 toegevoegd. Dit zal worden opgesteld tijdens de commentaarronde.

de omschrijvingen van benodigde competenties zijn verduidelijkt en aangescherpt. Achtergrond hiervan is dat relatief veel incidenten te maken hebben met menselijke fouten;
de omschrijvingen van maatregelen voor noodplan en communicatie met hulpdiensten zijn verduidelijkt.

 

Vervolgstappen
Het breed samengesteld PGS-team gaat na sluiting van de openbare commentaarronde alle wijzigingsvoorstellen beoordelen en daar waar noodzakelijk wordt de huidige conceptversie aangepast. Na verwerking wordt de definitieve versie van PGS 13 ter goedkeuring aangeboden aan de Programmaraad. Vervolgens wordt deze aangeboden aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad. Over de exacte wettelijke aanwijzing van PGS 13 volgt later dit jaar meer informatie.

 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?