22 februari 2018 5 min

Jaarlijks heeft u als werkgever twee keer de kans om bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers de rol van UWV grotendeels over te nemen. U wordt dan eigenrisicodrager (ERD). Wij spreken Victoria Baranova, ERD-specialist bij ArboNed, over de gedachte achter het eigenrisicodragerschap en de verplichtingen die daarbij komen kijken.

Als werkgever bent u tot 12 jaar lang verantwoordelijk voor vaste en (sinds 1 januari 2017 ook) tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan. U moet zorg dragen voor hun uitkering en actie ondernemen om hen weer aan het werk te helpen. De eerste twee jaar zit de zieke werknemer in de Ziektewet. Kan hij na 104 weken nog niet aan de slag, maar is er wél kans dat hij in de toekomst weer (gedeeltelijk) kan werken, dan heeft uw (ex-)werknemer nog maximaal 10 jaar recht op een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

De regie in eigen hand
Werkgevers kunnen zich publiek verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid van werknemers via de uitkeringsinstantie UWV. De samenstelling van uw premie is dan afhankelijk van de grootte van uw bedrijf. Krijgt u te maken met een langdurig zieke, dan regelt UWV de uitkering, de re-integratie en de administratieve afhandeling. U trekt in feite uw handen af van uw werknemer; u kunt geen invloed uitoefenen op zijn re-integratie, óók niet na de eerste twee jaar. Sinds een paar jaar kunt u er ook voor kiezen om de regie in eigen hand te houden en eigenrisicodrager (ERD) te worden voor WGA en/of Ziektewet. U neemt dan de rol van UWV voor een groot deel over.

Complexe wet- en regelgeving
“Voor veel werkgevers is ERD een interessante optie”, legt Victoria Baranova uit. “Zij krijgen dan alleen de kosten doorberekend die daadwerkelijk gemaakt worden bij langdurig verzuim. In bepaalde branches, waar grote werkgevers en uitzendbureaus veel tijdelijke contracten geven aan werknemers, zijn de UWV premies relatief hoog en is het financieel aantrekkelijk de zaken in eigen hand te hebben. Veel werkgevers vinden het bovendien prettig grip te houden op wat er gebeurt met hun (ex-)werknemer die ziek uit dienst is gegaan.” Omdat de kosten bij arbeidsongeschiktheid al snel flink oplopen en de wet- en regelgeving rond de uitvoering enorm complex is, kunnen werkgevers het financiële risico en de uitvoering onderbrengen bij een private verzekeraar, ondersteund door ERD-specialisten van een arbodienst.

Eerst advies inwinnen
Eigenrisicodragerschap heeft volgens Victoria voordelen, als je het als werkgever tenminste goed aanpakt. “ERD kan een flinke besparing opleveren, maar het is zeker niet iets om licht over te denken. Het is écht een vak apart om het hele proces rond het eigenrisicodragerschap in goede banen te leiden, en niet voor elk bedrijf is het de beste optie. Ik vertel bedrijven dan ook altijd dat zij zich eerst goed moeten laten adviseren door een financieel adviseur. Een arbeidsongeschikte werknemer kost je over de volledige periode van 12 jaar rond de anderhalve ton, alleen al aan uitkeringen. Daar komen dan nog de kosten voor re-integratie en eventuele loondoorbetaling bij. Om dat risico goed in te schatten en af te dekken is het beslist raadzaam je te laten bijstaan door specialisten.”

ERD-specialisten leveren maatwerk
ArboNed biedt als arbodienst ondersteuning aan eigenrisicodragers met een toegewijd team van ERD-specialisten. Zij bepalen samen met u en uw (ex)werknemer de beste route naar snelle en verantwoorde re-integratie, zowel tijdens de Ziektewet- als tijdens de WGA-periode. “In de eerste twee jaar kunnen we de invulling van het ERD voor de Ziektewet volledig uit handen nemen of alleen een adviserende rol vervullen. Dat is altijd maatwerk. Op twee momenten stellen we vast hoe groot de kans is dat iemand straks in de WGA terechtkomt. Die inschatting van de WGA-instroom blijkt behoorlijk betrouwbaar: de afgelopen jaren maakten wij in 84% van de gevallen een juiste inschatting. Is het instroomrisico groot, dan kunnen we de werkgever helpen op tijd actie te ondernemen.” Zo’n actie kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanbieden van een omscholingstraject aan de (ex)werknemer in de Ziektewet, waardoor hij op den duur toch weer (elders) aan de slag kan. “Verzekeraars zijn vaak bereid daarvoor een investering te doen, omdat wij als deskundigen het nut van zo’n interventie goed kunnen beargumenteren”, vertelt Victoria. “Zij vergoeden liever nu een omscholing van 3.000 euro als zij daarmee kunnen voorkomen dat iemand straks voor een ton of meer in de WGA belandt.”

Vanuit breder perspectief
Veel werkgevers geven aan dat zij er – naast de praktische ondersteuning en uitleg bij ingewikkelde wet- en regelgeving – veel baat bij hebben dat deskundigen vanuit een helicopterview naar een verzuimcase kijken. “Zelf zitten werkgevers vaak te dicht op zo’n dossier en zijn zij er zo emotioneel bij betrokken, dat ze de grote lijnen kwijtraken en praktische zaken over het hoofd zien”, legt Victoria uit. “Wij blijven naar het bredere perspectief kijken. Is dit nu de vierde werknemer die met rugklachten in de Ziektewet belandt? Dan moeten we niet alleen focussen op deze case, maar ook preventieve maatregelen in het bedrijf in gang zetten.”

Volledige besparing
Omdat de eigenrisicodrager te maken kan krijgen met uiteenlopende casussen, is een groot aantal gespecialiseerde samenwerkingspartners een pre. Victoria: “Vorig jaar kregen wij een dossier onder ogen van een werknemer met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De werkgever had alle re-integratiepogingen opgegeven en de werknemer zou instromen in de WGA. Ik bracht deze man toen in contact met een van onze samenwerkingspartners, die gespecialiseerd is in NAH. Zo kwamen wij er achter dat zijn beperkingen dermate ingrijpend en duurzaam waren, dat hij vroegtijdig in aanmerking kwam voor een IVA, dus een uitkering voor volledig arbeidsongeschikten. Voor de werknemer was het goed om direct duidelijkheid te hebben. Zo werden hem tientallen herbeoordelingen en eindeloos solliciteren bespaard. Voor de werkgever en zijn verzekeraar betekende dit een volledige besparing op de WGA-portefeuille. Allemaal dankzij een vrij eenvoudige interventie.”

12-jaarspropositie van ArboNed
ArboNed ondersteunt eigenrisicodragers tijdens de totale periode van 12 jaar, met als doel de schade voor alle betrokkenen zoveel mogelijk te beperken. Die ondersteuning gaat volgens Victoria verder dan het casemanagement dat private verzekeraars bieden. “Wij bewaken continu de voortgang van het herstel, zorgen dat de werkgever voldoet aan de wettelijke verplichtingen, zetten re-integratieactiviteiten in en nemen samen met onze partner SV Pay de complexe uitkeringsadministratie uit handen. Dankzij onze WGA RisicoScan kunnen we de WGA-instroom inschatten en daar vroegtijdig actie op ondernemen. En stroomt de (ex)werknemer toch in de WGA in, dan voert ons ERD-team ook alle aspecten van de WGA-begeleiding uit, van het voortzetten van de re-integratieactiviteiten, het starten van bezwaar- en beroepsprocedures tot het aanvragen en toetsen van een herbeoordeling en het uitvoeren van handhavingsmaatregelen. Alles met één belangrijk doel voor ogen: eigenrisicodragers helpen de verzuimkosten te beperken en de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten.”

Wilt u meer weten?
Wel of geen eigenrisicodrager worden? Neem contact op met uw financieel adviseur en laat u uitgebreid adviseren. Voor vragen over de dienstverlening van ArboNed kunt u terecht bij  onze afdeling Salessupport via 030 299 62 77 of salessupport@arboned.nl, of kijk op www.arboned.nl/ERD voor meer informatie.

Bron: Arboned

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?