Het is belangrijk om te voorkomen dat koudemiddel niet uit een installatie ontsnapt. Installaties moeten daarom goed worden onderhouden. Dankzij goed onderhoud haalt u bovendien het maximale uit uw koelinstallatie. Wanneer dit volgens de gebruiksaanwijzing en door deskundigen plaatsvindt, draagt dit tevens bij aan een veilige werksituatie.

Bij elke koelinstallatie moet preventief onderhoud worden uitgevoerd en moeten periodiek inspecties worden uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Deze werkzaamheden zijn als volgt onder te verdelen:

  1. Technisch onderhoud om ervoor te zorgen dat de veiligheid blijft gewaarborgd, en de beschikbaarheid en betrouwbaarheid blijft gehandhaafd bij een optimale energieprestatie;
  2. Wettelijke verplichte inspecties, zoals de lekdichtheidscontrole in het kader van de F-gassenverordening en de periodieke herkeuring in het kader van het Warenwet Besluit Drukapparatuur;
  3. De EPBD-Aircokeuring in het geval van airconditioninginstallaties.

De frequentie van onderhouds- en inspectiewerkzaamheden is afhankelijk van het type, de koudemiddelinhoud en het gebruik van de installatie. In veel gevallen zijn meerdere onderhouds- en/of inspectiebeurten per jaar vereist, overeenkomstig wettelijke voorschriften.

De eigenaar of beheerder van een installatie is verantwoordelijk voor de periodieke inspecties en keuringen in de gebruiksfase. Toezicht en handhaving op het gebied van inspecties en keuringen wordt uitgeoefend door de arbeidsinspectie of het bevoegd gezag in het kader van de Wet milieubeheer.

Zorgplicht

De eigenaar of beheerder is verplicht om de installatie in goede conditie te houden. Dit vereist een onderhouds- en inspectieplan, zoals een tienjaarlijkse periodieke inwendige inspectie, gecombineerd met een vijfjaarlijkse controle en herstelling van de veiligheidsappendage. De inhoud en frequentie van inspecties en controles moet worden afgestemd op het gebruiksrisico, zoals ontwerpgegevens, medium en locatie. De volgende zaken dienen te worden gecontroleerd:

  • Algemene visuele inspectie op netheid en vervuiling van de machinekamer en andere technische ruimten, opstelling van de fundatie en bevestigingspunten, beschadigingen van leidingen en installatiedelen, opgenomen elektrische stromen en aanwezige elektrische spanningen, condens en ijsvorming, geluiden die de installatie produceert, etc.;
  • Controle van de in het systeem aanwezige olie, koudemiddel- en koudedragerniveaus, temperaturen en drukken (indien indicatie aanwezig);
  • Controle van de gewenste ruimte- of mediumtemperaturen, denk hierbij ook aan de olietemperatuur van de compressor;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen en brandbestrijdingsmiddelen.

Daarom een tip: neem meteen een preventief onderhoudscontract. NVKL-erkende installateurs regelen de installatie bij als er een onderhoudsbeurt op het programma staat. Bovendien signaleren ze dan tijdig als er een onderdeel aan vervanging toe is.

Periodiek verplicht onderhoud

Afhankelijk van de koudemiddelinhoud van de installatie moeten er periodiek verplichte onderhouds- en inspectiebeurten worden uitgevoerd. Alle controles op correct functioneren, preventief onderhoud en reparaties aan installaties met synthetische koudemiddelen mogen uitsluitend uitgevoerd worden door hiertoe bevoegde personen, die werkzaam zijn bij een F-gassen- gecertificeerde installateur en in het bezit zijn van een erkend F-gassen-diploma. In het geval van installaties met brandbare koudemiddelen (bv. ammoniak) is een vakbekwaamheidscertificaat verplicht. In het geval van synthetische koudemiddelinhoud dient een installatie na reparatie binnen een maand weer te worden gecontroleerd om na te gaan of de reparatie goed is uitgevoerd.

Lekcontroles

Installaties met een koudemiddelinhoud van 5 ton CO2-equivalent of meer moeten periodiek worden gecontroleerd op lekkages. De frequentie van lekcontroles is afhankelijk van de koudemiddelinhoud; het is gebaseerd op de equivalente inhoud uitgedrukt in tonnen CO2, dat overeenkomt met het aantal kilogrammen. Lekdetectiesystemen zijn verplicht voor installaties met een inhoud van 500 en meer CO2-equivalent.

Ton CO2 equivalent Zonder lekdetectie Met lekdetectie
5 tot 50 1 x per 12 maanden 1 x per 24 maanden
50 tot 500 1 x per 6 maanden 1 x per 12 maanden
500 en meer n.v.t. 1 x per 6 maanden

Keuringsplicht

Na de nieuwbouwkeuring dient periodiek een herkeuring plaatst te vinden van installaties die vallen in PED-veiligheidscategorieën III en IV. De herkeuringstermijn is voor de eerste herkeuring vastgesteld op 4 jaar na ingebruikneming. Afhankelijk van de te verwachten aantasting van de installatie kan de termijn voor de tweede en opvolgende keuringen verlengd worden naar 6 jaar. De keuring moet worden uitgevoerd door een Conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI). De keuring voor installaties met veiligheidscategorieën I of II is verplicht in de gebruiksfase indien ze onderhevig zijn aan invloeden die leiden tot verslechteringen die kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties.

EPBD-Aircokeuring

Gebouwbeheerders zijn verplicht hun airconditioningsinstallaties met een totaal opgesteld koelvermogen van meer dan 12 kW eens in de 5 jaar te laten keuren. De keuring betreft zowel de opwekking als distributie en het afgiftesysteem. De deskundige die de keuring uitvoert, verstrekt een concreet advies over mogelijke verbetering of vervanging van (delen van) het airconditioningsysteem en over alternatieve oplossingen indien het resultaat van de keuring daartoe aanleiding geeft. De uitvoering van deze maatregelen behoren overigens niet tot de keuringswerkzaamheden.

Logboek

Registratie van de verplichte onderhouds- en inspectiewerkzaamheden dient gedaan te worden in een logboek. Voor het logboek geldt dat alle lekcontroles moeten worden geregistreerd. De gegevens vanuit de logboeken moeten zowel bij de eigenaar als bij de installateur 5 jaar worden bewaard. Het logboek mag ook digitaal worden bewaard mits het altijd geraadpleegd kan worden; ook tijdens een storing of buiten kantooruren.

Downloads & producten

De NVKL heeft een aantal tools ontwikkeld die voor alle leden te gebruiken zijn. Klik hier voor het volledige overzicht.

Vind een NVKL-lid

Op zoek naar een erkend installateur of leverancier? Zoek per categorie of bij u in de buurt. Ga naar onze bedrijvengids.