Bestuur en Projectgroepen

Het beleid van de NVKL wordt voor het grootste deel gemaakt door de NVKL-projectgroepen. De projectgroepen zijn, binnen het door het NVKL-bestuur gegeven mandaat, zelfstandig.

Ieder jaar legt een projectgroep haar beleid en de wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven, vast in een projectbeschrijving. De projectbeschrijving is een ‘levend’ document. Zodra dat wenselijk is, kan de doelstelling worden bijgesteld en kunnen er andere activiteiten worden gekozen om die doelen te bereiken. Hiertoe kan de projectgroep eventueel tijdelijk worden uitgebreid met materiedeskundigen. Een projectgroep houdt beleidsmatig gezien voortdurend een vinger aan de pols.

Nadat iedere projectgroep haar projectbeschrijving voor het nieuwe jaar heeft geformuleerd, worden deze in de jaarlijkse beleidsdiscussiemiddag gepresenteerd en bediscussieerd. Ook vindt hier de afstemming tussen de projectgroepen over de diverse doelen en activiteiten plaats, zodat de vereniging als geheel efficiënt kan opereren en er geen tegenstrijdige activiteiten ontstaan. Aan de hand van de projectbeschrijvingen en de algemene overkoepelende beleidsplannen stelt het bestuur het algemene NVKL-beleidsplan vast.

Elke projectgroep is samengesteld uit personen met voldoende kennis en ervaring met het aandachtsveld van de projectgroep. Tevens is de samenstelling, voor zover mogelijk, een afspiegeling van de marktrelevante verhoudingen. Elke projectgroep wordt ondersteund door minimaal één medewerker van het NVKL-bureau, die zorgt voor alle praktische ondersteuning van werkzaamheden en bewaking van processen.

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die mee willen denken over het beleid en de activiteiten van de NVKL. Wilt u deelnemen aan één van de projectgroepen of het bestuur, stuur een email naar info@nvkl.nl en wij nemen contact met u op.

De projectgroepen rapporteren aan het Algemeen Bestuur van de NVKL. Het gaat om de volgende projectgroepen:

Projectgroep Techniek, Veiligheid en Milieu – TVM
Projectgroep Onderwijs
Projectgroep Marketing
Projectgroep KANS

De Stuurgroep Communicatie en Young Management zijn weliswaar geen projectgroepen maar vervullen wel een belangrijke adviserende en netwerk rol.

Beleidsplannen

Downloads beleidsplannen

  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.
Bestuur
Projectgroep Onderwijs
Projectgroep Marketing
Projectgroep TVM
Projectgroep Kans
Young Management
Stuurgroep Communicatie