Belangenbehartiging

De projectgroep TVM binnen de NVKL houdt zich bezig met het ondersteunen van de leden op het gebied van techniek en wetgeving. De doelen zijn:

 • Informeren
  Het informeren van leden en het inzicht geven ten aanzien van relevante ontwikkelingen op het gebied van techniek, veiligheid, wet- en regelgeving en normalisatie in onze sector, om hen te ondersteunen bij strategische en beleidsmatige keuzes.
 • Beïnvloeden
  Het uitoefenen van invloed op Europese en nationale wet- en regelgeving en op internationale, Europese en nationale normen en richtlijnen om daarmee de positie van NVKL-leden te verstevigen.

NVKL STANDPUNTEN

 • Handhaving
  NVKL-erkende installatiebedrijven nemen verantwoordelijkheid en investeren veel energie, tijd en geld in voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van energie, milieu en veiligheid. Echter, niet alle bedrijven voldoen hieraan. Om enerzijds te komen tot een gelijk speelveld en anderzijds het milieu en mensen te beschermen is het belangrijk dat er extra wordt geïnvesteerd in handhaving.

 • Kwaliteit en veiligheid door zelfregulering
  Op het gebied van regulering is een trend gaande waarbij de markt veiligheid en kwaliteit borgt middels zelfregulering terwijl de overheid wetgeving handhaaft en toeziet op een stelsel van certificering. Een stelsel waarbij de branche zelf verantwoordelijkheid neemt, zorgt ons inziens voor betere regulering, hogere kwaliteit en verhoogde veiligheid.

 • Lage administratieve lasten voor installatiebedrijven
  De overheid moet in samenspraak met de markt komen tot een stelsel van wet- en regelgeving en certificering waarbij onnodige kosten voor installatiebedrijven worden voorkomen. Zo moet goed gekeken worden of alle maatregelen, regels en vereisten daadwerkelijk bijdragen aan hogere kwaliteit en veiligheid en niet alleen zorgen voor meer administratieve lasten.

 • Wederzijdse erkenning certificering Europese F-gassenverordening
  Conform de Europese F-gassenverordening dient iedere EU-lidstaat te zorgen voor een stelsel van persoons- en bedrijfscertificering. In deze wet is ook vastgelegd dat de lidstaten elkaars certificaten moeten accepteren. Desondanks zijn er landen die striktere regels hanteren en dat resulteert in handelsbarrières voor bedrijven uit het buitenland. Wat de NVKL betreft is het onwenselijk om dergelijke barrières op te werpen in Nederland en in andere lidstaten.

 • Slim en kwalitatief aanbesteden
  De NVKL is voorstander van een wijze van aanbesteden waarbij niet wordt gegund op basis van initiële kostprijs, maar op basis van kosten over een bepaalde periode (bijvoorbeeld 10 jaar) waarop een installatie in bedrijf is. Hierdoor wordt de aanschaf van energiezuinige installaties gestimuleerd en ontstaat een prikkel om kwalitatief goede en onderhoudsarme installaties te bouwen.

 • Warmtetransitie in de gebouwde omgeving
  De (hybride) warmtepomp krijgt een prominente rol toebedeeld in de energietransitie van de gebouwde omgeving en dit is terecht. Er kan energie worden bespaard doordat een warmtepomp zeer efficiënt elektriciteit omzet in warmte. Hierbij is het echter ontzettend belangrijk dat warmtepompen worden geïnstalleerd door kundige en gecertificeerde installatiebedrijven. Er moet voldoende aandacht zijn voor de bouwkundige randvoorwaarden (isoleren) en het correct inregelen en onderhouden van (klimaat)installaties.

 • Koudemiddeltransitie
  Om opwarming van de aarde te voorkomen is de NVKL voorstander van het terugdringen van uitstoot van koudemiddelen met een aardopwarmend vermogen. Hierbij dient de focus te liggen op het voorkomen van lekkage enerzijds en de toepassing van natuurlijke en laag-GWP-synthetische koudemiddelen anderzijds. Om dit te realiseren dienen eindgebruikers, die worden geconfronteerd met hoge kosten, extra gestimuleerd te worden (bijvoorbeeld middels de Energie Investerings Aftrek [EIA]).

 • Instroom technisch geschoold personeel en arbeidsmarkt
  Om de energietransitie in goede banen te leiden, dient de overheid meer te investeren in relevant technisch onderwijs. Denk hierbij aan goede onderwijslocaties, het opleiden van extra docenten en de inzet van kennis en kunde uit het bedrijfsleven. Daarnaast dient onderwijs flexibeler ingericht te worden, zodat professionals gemakkelijker ook les kunnen geven en medewerkers opleidingen in losse modules naast werk kunnen volgen.

LOBBY

De NVKL maakt zich sterk voor een goede positie van de koudetechnische branche. Door met externe organisaties samen te werken en te zoeken naar raakvlakken en gedeelde belangen kunnen we onze invloed vergroten. We bouwen aan een goede relatie met de volgende organisaties:

 • Overheden in Den Haag en Brussel
 • Nationale en internationale verenigingen in ons vakgebied
 • Europese en internationale normalisatiecommissies;
 • Stakeholders zoals kennisinstituut ISSO en Nationaal Platform Warmtepompen (NPW)
 • Europese installateurskoepel AREA

Nieuws

Downloads & producten

De NVKL heeft een aantal tools ontwikkeld die voor alle leden te gebruiken zijn. Klik hier voor het volledige overzicht.

Vind een NVKL-lid

Op zoek naar een erkend installateur of leverancier? Zoek per categorie of bij u in de buurt. Ga naar onze bedrijvengids.