7 april 2020 1 min

Het is gebleken dat er op drie punten technische aanpassingen aan de NOW-regeling nodig waren. Deze zijn 3 april doorgevoerd. De wijzigingen van deze regeling treden in werking voordat de eerste aanvragen konden worden ingediend. De gewijzigde regeling is dus van toepassing op alle aanvragen in het kader van de NOW.

Berekening hoogte subsidie in geval van verzoek om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag is aangepast (artikel 7)

In artikel 7, dat de hoogte van het definitieve subsidiebedrag regelt, is opgenomen hoe verzoeken voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen doorwerken in het subsidiebedrag. Bij het aanvragen van een NOW-subsidie committeren werkgevers zich eraan zulke verzoeken niet in te dienen. Als ze dat toch doen, leidt dat tot een lager subsidiebedrag. De doorwerking van deze verzoeken in het subsidiebedrag was echter technisch niet juist geregeld. Dit is aangepast.

Aanpassing vaststellingstermijn (artikel 14, vierde lid)

Artikel 14, vierde lid, van de regeling bepaalde dat – na een verzoek om vaststelling van de subsidieaanvrager – de subsidie binnen een termijn van 22 weken wordt vastgesteld. Deze termijn wordt met de voorgestelde wijziging verruimd naar 52 weken. Door een termijn van 52 weken aan te houden bestaat voldoende tijd om, ook bij een grote hoeveelheid aanvragen, een goede controle te verrichten van de verzoeken om vaststelling en de daarbij aangeleverde gegevens.

Aanvulling aanvraag bij buitenlands rekeningnummer (artikel 8, achtste lid)

Het is mogelijk dat het rekeningnummer van de werkgever dat gekoppeld is aan het loonheffingennummer, een buitenlands rekeningnummer is. Omdat het om uitvoeringstechnische redenen voor UWV niet mogelijk is een subsidieaanvraag te behandelen waarin een buitenlandse bankrekeningnummer is opgegeven, wordt geregeld dat werkgevers met een buitenlands rekeningnummer binnen vier weken een Nederlands rekeningnummer kunnen doorgeven. De subsidie zal vervolgens betaald worden op dit Nederlandse rekeningnummer.

Meewegen NOW bij ontslagaanvragen (toelichting)

In de toelichting is verduidelijkt dat UWV bij de uitoefening van haar ontslagtaak de NOW meeweegt. Dat betekent dat de werkgever bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen aannemelijk zal moeten maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW en waarom niet. Dit sluit aan bij de doelstelling van de NOW (en andere noodmaatregelen) dat ontslag zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

Bron: FME

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?