1 april 2020 3 min

Het Rijksvastgoedbedrijf krijgt diverse vragen over de uitvoering van werkzaamheden na de maatregelen vanwege het coronavirus. Bijvoorbeeld over kosten en compensatie of over boetes en vertragingen. We proberen via uw contactpersoon zo snel mogelijk antwoord te geven op uw vragen en bieden daarnaast de mogelijkheid om vragen te stellen via een webformulier. Om bouwwerkzaamheden veilig te kunnen blijven uitvoeren, heeft de Rijksoverheid daarnaast in samenwerking met de sector het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ opgesteld.

Werk gaat zoveel mogelijk door tijdens de coronacrisis

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus raken  het werk waar het Rijksvastgoedbedrijf en de bouw- en installatiesector samen de verantwoordelijkheid voor dragen. Om te voorkomen dat deze sectoren stilvallen, gaan de lopende aanbestedingen, projecten en werkzaamheden van het Rijksvastgoedbedrijf zoveel als mogelijk en verantwoord is door. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft zich ingezet om de toegang tot de RVB-locaties zoveel mogelijk open te houden, waardoor een groot deel van de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Bij risicovolle locaties, bijvoorbeeld bij gevangenissen, zijn of worden specifieke afspraken gemaakt voor de uit te voeren werkzaamheden.

Marktvragen Corona Rijksvastgoedbedrijf

Mocht de situatie in een specifiek geval anders zijn dan hiervoor geschetst – bijvoorbeeld doordat bepaalde werkzaamheden zijn stilgelegd of de toegang tot een projectlocatie wordt geweigerd als gevolg van de coronamaatregelen – dan hoort het Rijksvastgoedbedrijf dit graag, zodat snel gezocht kan worden naar een werkbare oplossing. In eerste instantie dient dit te worden gemeld bij de gebruikelijke contactpersoon (de contract-, project- of objectmanager). Door de huidige omstandigheden kan het echter soms voorkomen dat een reactie van het Rijksvastgoedbedrijf langer op zich laat wachten dan gebruikelijk. In dat soort gevallen kunnen ondernemingen ook contact opnemen via het Vragenformulier Marktvragen Corona via de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

Communicatie & kostenverhogende omstandigheden

Nog meer dan gebruikelijk, is het van belang dat het Rijksvastgoedbedrijf en opdrachtnemers snel en duidelijk met elkaar blijven communiceren. Transparantie, openheid en het goed vastleggen van afspraken zijn daarbij van groot belang. Dit geldt ook voor mogelijke effecten als gevolg van de coronamaatregelen. Normaal gesproken gaan we bij bijzondere omstandigheden met elkaar in overleg of en zo ja, in hoeverre, naar redelijkheid en billijkheid aanspraak gemaakt kan worden op compensatie of termijnverlenging. Op dit moment kunnen we nog niet goed overzien wat de gevolgen zijn van de coronamaatregelen en hoe daarvoor in algemene zin gecompenseerd zal worden, bijvoorbeeld via verzekeringen of algemene maatregelen. In de huidige omstandigheden kan het enige tijd duren voordat dit overleg gehouden kan worden.    Opdrachtnemers worden daarom verzocht een goede administratie met bewijsmiddelen bij te houden. Daarbij moet worden gedacht aan het vastleggen van werkzaamheden die niet of pas later uitgevoerd kunnen worden, te late levering van materiaal of de verminderde beschikbaarheid van (gekwalificeerd) personeel.

Boetes & vertraging

Als er als gevolg van de coronamaatregelen vertraging in de uitvoering ontstaat, zal het Rijksvastgoedbedrijf zich coulant opstellen bij contractueel opgenomen boeteclausules. In het verlengde daarvan doet het Rijksvastgoedbedrijf een beroep op opdrachtnemers om zich eveneens redelijk en flexibel op te blijven stellen.

Samen veilig doorwerken

Om bouwwerkzaamheden veilig te kunnen blijven uitvoeren, is vanuit de Rijksoverheid in samenwerking met de sector het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ opgesteld. Daarmee wordt actief gecommuniceerd hoe en in welke situaties er veilig doorgewerkt kan worden, zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn en waardoor het werk niet onnodig stil komt te liggen. In het protocol wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis en bij onze gebruikers veilig door kunnen gaan. Dit protocol zal het Rijksvastgoedbedrijf ook gebruiken bij gesprekken met haar gebruikers over uit te voeren werkzaamheden bij hen. Uitgangspunt daarbij zijn de adviezen van het RIVM. Het protocol is hier te vinden.

Creativiteit

Op dit moment weet niemand hoe lang deze uitzonderlijke situatie zal duren. Het Rijksvastgoedbedrijf beseft zich terdege dat dit een grote onzekerheid voor opdrachtnemers met zich meebrengt en is onder de indruk van de creativiteit die sommige opdrachtnemers in tijden als deze laten zien. Te denken valt aan het eerder dan gepland uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of het uitvoeren van werkzaamheden overdag in plaats van ’s nachts doordat er nu geen gebruikers in een pand zijn voor wie de werkzaamheden overlast veroorzaken. Het Rijksvastgoedbedrijf  roept ook andere opdrachtnemers op om – waar mogelijk – deze voorbeelden te volgen en creatieve ideeën te laten weten aan hun contactpersoon bij het Rijksvastgoedbedrijf. Zo kunnen we elkaar blijven helpen bij het ontdekken en oplossen van knelpunten.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?