26 maart 2020 2 min

Op veel fronten komt de economie ten gevolge van het coronavirus tot stilstand. Orders worden geannuleerd. Leveranciers maar ook afnemers staan onder financiële druk, personeel leeft in onzekerheid. Teneinde de veelheid aan informatie, maatregelen en mogelijkheden wat te stroomlijnen heeft het bureau vaktechniek van BDO informatie opgesteld en is een speciale webpagina BDO Corona crisismaatregelen gelanceerd waarop tal van relevante onderwerpen worden behandeld. Op deze site worden alle relevante ontwikkelingen vrijwel 24/7 bijgehouden.

In aanvulling op de informatie op de website leest u hier een aantal specifieke acties op het terrein van de btw,  loon- en premieheffing  en vennootschapsbelasting opgesomd welke wellicht enige verlichting kunnen bieden in deze tijd van onzekerheid.

Omzetbelasting

Verrekening loonheffingen

Indien er door geen of een lage omzet, maar wel doorlopende bedrijfslasten sprake is van teruggaaf van btw, kan dit verrekend worden met de loonheffingen. Hiertoe is een formulier te downloaden op de site van de belastingdienst.

Timing facturatie

Indien mogelijk, het moment van uitreiken van de factuur uitstellen waardoor de factuur niet aan het eind van maand wordt uitgereikt, maar aan het begin van maand. Uiteraard wel rekening houden met de wettelijke factureringsplicht.

Fiscale eenheid btw

Een fiscale eenheid btw brengt ook hoofdelijke aansprakelijkheid met zich mee, voor alle onderdelen van de fiscale eenheid. Dit geldt alleen indien de beschikking fiscale eenheid btw door de belastingdienst is afgegeven. Vraag daarom zolang de crisis duurt geen beschikking fiscale eenheid aan en onderzoek of u de fiscale eenheid btw – al dan niet tijdelijk – kunt verbreken.

Indien u aan de voorwaarden fiscale eenheid btw voldoet kunt u wel handelen als ware er sprake van een fiscale eenheid btw.

Optimalisering pro rata bij niet/beperkt aftrekgerechtigde organisaties

Het is verstandig om bij niet of beperkt aftrekgerechtigde organisaties na te gaan of de pro rata geoptimaliseerd kan worden om zo meer aftrekrecht te verkrijgen.

Loon- en premieheffing

Vanuit de overheid zijn er inmiddels diverse maatregelen bekend gemaakt met betrekking tot uw werknemers. Het gaat dan bijvoorbeeld om de noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (die de regeling voor werktijdverkorting tijdelijk vervangt) en (bijzonder) uitstel van betaling van loonbelasting.

Omdat deze maatregelen op dit moment nog nader moeten worden uitgewerkt en/of worden aangevuld dan wel worden gewijzigd, verwijzen wij voor de actuele stand van zaken op de website van BDO. Op deze speciale pagina zullen wij op korte termijn ook andere praktische informatie beschikbaar stellen, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de verwerking van de tijdelijke maatregelen in uw salarisadministratie. Daarbij veranderen de coronacrisismaatregelen dus soms per dag, waardoor wij het u aanraden de website regelmatig te raadplegen.

Uitstel deadline addendum arbeidsovereenkomst WAB

Het Kabinet heeft op 17 maart jl. bekend gemaakt dat in verband met de huidige situatie de deadline om te voldoen aan de administratieve vereisten voor toepassing van de lage WW-premie is verlengd van 1 april 2020 naar 1 juli 2020.

Dit betekent dat werkgevers tot 1 juli de tijd hebben om te zorgen voor een addendum bij de overeenkomst, welke zowel door werkgever als werknemer is ondertekend en welke vervolgens in de loonadministratie moet worden opgenomen.

Vennootschapsbelasting

Mogelijkheden verliesverrekening

Wanneer uw onderneming in een bepaald jaar een verlies leidt, dan kan dit verlies verrekend worden met de winst in het voorafgaande jaar en de winsten in de zes daaropvolgende jaren. Normaal gesproken wordt de verliesverrekening toegepast wanneer de definitieve aanslag over het verliesjaar wordt opgelegd. Op verzoek is het echter ook mogelijk om, direct bij het indienen van de aangifte, voorlopige verliesverrekening aan te vragen. Aan dit verzoek wordt tegemoet gekomen indien:

De aangifte over het verliesjaar is ingediend;
De aanslag over het winstjaar waar het verlies mee verrekend moet worden definitief vast staat.

Bij toekenning wordt 80% van het verlies verrekend.

Bron: BDO

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?